ISBN:9788323130642

Źródła prawa wewnętrznego w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku

Autor: Agnieszka Bień-Kacała

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Wstęp / 9

Rozdział I Koncepcje uprawnień prawotwórczych egzekutywy w kontekście systemu źródeł prawa / 19 1.1. Podstawy współczesnych koncepcji prawotwórstwa wewnętrznego / 20 1.2. Zasadnicze systemy uprawnień prawotwórczych organów wykonawczych / 31 1.2.1. Delegacja prawotwórcza w Wielkiej Brytanii / 34 1.2.2. Szeroki zakres uprawnień prawotwórczych władzy wykonawczej we Francji / 7 1.2.3. Sfera zewnętrzna i wewnętrzna działalności prawotwórczej egzekutywy w Niemczech / 61

Rozdział II Koncepcje uprawnień prawotwórczych w Polsce do 1997 roku / 72 2.1. Demokratyczne tradycje / 74 2.2. Socjalistyczne pojmowanie kompetencji prawotwórczych / 82 2.3. Okres transformacji ustrojowej / 108

Rozdział III System źródeł prawa w świetle Konstytucji RP z 1997 roku / 122 3.1. Problem normatywności aktów prawnych / 127 3.2. Dychotomia systemu źródeł prawa / 144 3.3. Prawo obowiązujące powszechnie / 151 3.4. Prawo międzynarodowe i ponadnarodowe w systemie źródeł prawa / 158 3.5. Charakter prawny aktów prawa miejscowego / 169

Rozdział IV Prawo obowiązujące wewnętrznie / 175 4.1. Kompetencja prawotwórcza w zakresie aktów wewnętrznych / 177 4.1.1. Upoważnienie do wydania aktu prawa wewnętrznego / 183 4.1.2. Organ wyposażony w kompetencję prawotwórczą / 189 4.2. Pojęcie „podległości organizacyjnej” / 208 4.3. Pojęcie i znaczenie autonomii organizacyjnej / 219 4.4. Przedmiot regulacji prawa wewnętrznego (tzw. res internae) / 226 4.5. Pojęcie i zakaz „refleksowego” działania na zewnątrz / 231 4.6. Formy źródeł prawa wewnętrznego / 234 4.7. Zagadnienie ogłaszania aktów prawa wewnętrznego / 241

Rozdział V Akty prawa wewnętrznego stanowione przez organy władzy ustawodawczej / 247 5.1. Akty wewnętrzne Sejmu i jego organów / 248 5.2. Akty wewnętrzne Senatu i jego organów / 262 5.3. Kwestia regulaminu parlamentarnego / 264 5.4. Uchwały Zgromadzenia Narodowego / 271

Rozdział VI Akty prawa wewnętrznego stanowione przez organy władzy wykonawczej / 274 6.1. Akty wewnętrzne prezydenta RP / 274 6.2. Akty wewnętrzne w ramach Rady Ministrów / 282

Rozdział VII Akty prawa wewnętrznego stanowione przez organy władzy sądowniczej 296 7.1. Akty wewnętrzne w ramach trybunałów / 299 7.2. Akty wewnętrzne w ramach sądowego segmentu judykatywy / 303 Rozdział VIII Akty prawa wewnętrznego stanowione przez pozostałe podmioty / 323 8.1. Najwyższa Izba Kontroli / 323 8.2. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji / 326 8.3. Narodowy Bank Polski / 328 8.4. Rzecznik Praw Obywatelskich / 333 8.5. Samorządy zawodów zaufania publicznego / 334 8.6. Szkoły wyższe / 345 8.7. Komisja Trójstronna do Spraw Społeczno-Gospodarczych oraz Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego / 357

Rozdział IX Zbiór czy system źródeł prawa wewnętrznego / 361 9.1. Cechy systemowe prawa wewnętrznego / 367 9.2. Relacje z prawem powszechnie obowiązującym / 376 9.3. Granica systemu prawa wewnętrznego – ogólny akt stosowania prawa / 380 9.4. Konsekwencje nielegalności aktów prawa wewnętrznego / 388

Zakończenie / 395 Bibliografia / 405

Wyślemy Ci maila, gdy książka pojawi sie w sprzedaży

Brak ofert. Niedługo mogą się pojawić, zajrzyj tutaj za jakiś czas

E-booki podobne do "Źródła prawa wewnętrznego w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku"