ISBN:9788323132943

Dydaktyka języka arabskiego. Rozwijanie receptywnych sprawności językowych

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Od redaktorów (Barbara Michal-Pikulska, Magdalena Lewicka) / 11 EWOLUCJA KONCEPCJI KOMPETENCJI I SPRAWNOŚCI JĘZYKOWYCH Teresa Siek-Piskozub Ewolucja koncepcji kompetencji językowej w glottodydaktyce / 23 Jolanta Sujecka-Zając O sprawnościach receptywnych w perspektywie produktywnej w uczeniu się / nauczaniu języków obcych / 41 SPECYFIKA ARABSKIEJ SYTUACJI JĘZYKOWEJ A ROZWIJANIE SPRAWNOŚCI RECEPTYWNYCH Magdalena Lewicka Arabska sytuacja dyglosyjna i jej implikacje dla procesu rozwijania receptywnych sprawności językowych / 63 Joanna Zastrzeżyńska Interferencje językowe na przykładzie języków arabskiego i francuskiego oraz ich wpływ na kształcenie sprawności receptywnych /83 Ewa Machut-Mendecka Leksyka dialektu jako wyraz skryptów kulturowych / 101 ROZWIJANIE RECEPTYWNYCH SPRAWNOŚCI JĘZYKOWYCH W NAUCZANIU JĘZYKA ARABSKIEGO JAKO OBCEGO Małgorzata al-Shahari Rozwijanie sprawności czytania i słuchania. Propozycje podręczników i źródeł internetowych do wykorzystania jako materiały dodatkowe w dydaktyce i samokształceniu studentów języka arabskiego / 123 ROZWIJANIE SPRAWNOŚCI CZYTANIA ZE ZROZUMIENIEM W NAUCZANIU JĘZYKA ARABSKIEGO JAKO OBCEGO Sumaya al-Hawari طرق تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها و نبذة عن أساليب تدريس القراءة Metody nauczania języka arabskiego jako obcego a rozwijanie sprawności czytania / 141 Sebastian Bednarowicz Pismo arabskie a fonetyczny obraz słowa / 148 Iwona Król Rola nauczania słowotwórstwa opisowego w kształceniu sprawności czytania ze zrozumieniem / 161 Magdalena Kubarek Umiejętność czytania ze zrozumieniem i jej znaczenie w ocenie poziomu biegłości językowej – kilka uwag o egzaminach certyfikacyjnych z języka arabskiego / 183 _______________________________________________________ Word of the editors (Barbara Michal-Pikulska, Magdalena Lewicka) / 11 EVOLUTION OF THE CONCEPT OF LANGUAGE COMPETENCE AND SKILLS Teresa Siek-Piskozub Evolution of the concept of language competence in language pedagogy / 23 Jolanta Sujecka-Zając Receptive skills in a productive perspective in learning and teaching foreign languages / 41 SPECIFIC ARAB LINGUISTIC SITUATION AND LANGUAGE RECEPTIVE SKILLS DEVELOPMENT Magdalena Lewicka Arabic linguistic situation and language receptive skills development / 63 Joanna Zastrzeżyńska Language interference on the example of arabic and french languages and their impact on education of the receptive skills / 83 Ewa Machut-Mendecka Egyptian dialect as an expression of collective and individual values/ 101 LANGUAGE RECEPTIVE SKILLS DEVELOPMENT IN DIDACTICS OF TEACHING ARABIC AS A FOREIGN LANGUAGE Małgorzata al-Shahari Listening and reading skills development. A proposal of the textbooks and the Internet sources for usage as supplementary materials in Arabic language didactics as well as for the self-study of students of Arabic language/ 123 LANGUAGE READING SKILL DEVELOPMENT IN DIDACTICS OF TEACHING ARABIC AS A FOREIGN LANGUAGE Sumaya al-Hawari طرق تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها و نبذة عن أساليب تدريس القراءة Methods of teaching Arabic to non-native speakers and reading skill development / 141 Sebastian Bednarowicz Arabic Script and Phonetic Image of the Word / 148 Iwona Król Teaching descriptive word formation as part of training reading comprehension in process of university teaching of standard Arabic in Poland / 161 Magdalena Kubarek Reading Comprehension and Language Proficiency Testing: Some Remarks on Certificate Examinations in Arabic / 183

Wyślemy Ci maila, gdy książka pojawi sie w sprzedaży

Brak ofert. Niedługo mogą się pojawić, zajrzyj tutaj za jakiś czas

E-booki podobne do "Dydaktyka języka arabskiego. Rozwijanie receptywnych sprawności językowych"