Publikacja traktuje nie tylko o postulowanej przez sektor energetyczny potrzebie przyjęcia nowych aktów prawnych (np. tzw. ustawy o korytarzach sieciowych), ale także analizuje rozwiązania przyjęte przez inne kraje w zakresie wspomagania inwestycji w sieci elektroenergetyczne. Dodatkowo porusza kwestie związane z tematyką tzw. inteligentnych sieci (smart grid) oraz wskazuje znaczenie poruszanych problemów z punktu widzenia całego sektora energetycznego, jego rozwoju oraz bezpieczeństwa. Publikacja traktuje również o głównych wyzwaniach dotyczących rozwoju sektora odnawialnych źródeł w Polsce w najbliższych latach z uwzględnieniem wymagań związanych z unijną polityką klimatyczną. W tej perspektywie odnosi się ona bezpośrednio do ostatniej nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne (tzw. „mały trój pak energetyczny”) oraz rozwiązań zaproponowanych przez Ministerstwo Gospodarki w zakresie zmiany systemu wsparcia sektora OZE w przyszłości.