Bogato ilustrowana publikacja przybliża historię i symbolikę godła Uniwersytetu Warszawskiego. W pierwszej części autor opisuje okoliczności ustanowienia godła w 1817 roku, treści ideowe, jakie miały wyrażać rozpatrywane wówczas symbole, przyczyny wyboru Orła Białego jako kluczowego elementu znaku, jego relacje z pieczęciami uniwersyteckimi oraz nowe znaki uniwersyteckiej tożsamości funkcjonujące po zniesieniu pierwotnego godła. Druga część zawiera opracowanie nierozpoznanego dotychczas systemu sfragistycznego uczelni. W części trzeciej przedstawiono katalog tłoków pieczętnych przechowywanych w Muzeum UW. ****** The Emblem of the University of Warsaw. The History of the Symbol on the Seals from the University Museum This richly illustrated publication presents the history and symbolism of the emblem of the University of Warsaw. In the first part the author describes the circumstances of establishing the emblem in 1817, the ideological content expressed by the symbols considered at the time, the reasons for choosing the White Eagle as a key element of the emblem, its relations to the University seals and new signs of University identity existing after the abolition of the original emblem. The second part contains a study of an unrecognized sphragistic system of the University. The third part is a catalogue of seal matrices preserved in the University Museum.