Przedmiotem opracowania są ogólne warunki techniczne wykonania i odbioru robót związanych z realizacją obiektów budowlanych o konstrukcji betonowej lub żelbetowej. W przypadku wykonywania budowli należy uwzględnić również dodatkowe wymagania, nieujęte w niniejszych warunkach i podać je w specyfikacji projektowej. Dodatkowe wymagania powinny być także podawane w specyfikacji projektowej, gdy stosuje się: beton licowy (beton architektoniczny), beton samozagęszczalny, beton lekki kruszywowy, beton przeznaczony do specjalnych zastosowań oraz inne materiały (np. włókna) lub składniki betonu, a także technologie specjalne lub projekty innowacyjne. Niniejsze warunki nie obejmują wymagań dotyczących: specyfikacji, produkcji i kontroli jakości betonu, produkcji elementów prefabrykowanych, konstrukcji realizowanych jako prefabrykowane, konstrukcji z betonu sprężonego, a także aspektów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia kwalifikacji personelu zatrudnionego na budowie.