Podręcznik „Postępowanie karne skarbowe” stanowi kontynuację wcześniej opublikowanego podręcznika „Prawo karne skarbowe”. Opracowanie niniejsze obejmuje zagadnienia postępowania karnego skarbowego z zakresu struktury postępowania oraz jego dynamiki.

Przedstawienie struktury postępowania karnego skarbowego obejmuje omówienie m.in. następujących problemów:

  • zasady i warunki dopuszczalności postępowania karnego skarbowego,
  • uczestnicy postępowania karnego skarbowego,
  • czynności procesowe oraz środki przymusu procesowego.

Przedstawienie dynamiki procesu karnego skarbowego obejmuje omówienie m.in. następujących problemów:

  • postępowanie przygotowawcze,
  • postępowanie przed sądem I i II instancji,
  • postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia oraz nadzwyczajne środki zaskarżenia.