Ćwiczenia Becka „Prawo rodzinne i opiekuńcze” podzielone są na dwie części:część pierwsza – TABLICE dotyczy m.in.:zawarcia małżeństwa,praw i obowiązków małżeńskich,pokrewieństwa,obowiązku alimentacyjnego,opieki i kurateli, zaśczęść druga – TESTY wraz z odpowiedziami dotyczy m.in.:małżeńskich ustrojów majątkowych,domniemania pochodzenia dziecka orazunieważnienia małżeństwa.Niniejsza publikacja uwzględnia ponadto zmiany wprowadzone do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ustawą z 9.6.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz nowelizację Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dokonaną ustawą z 27.4.2012 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw. Książka została także wzbogacona orzeczeniami oraz literaturą.