Praktyczne opracowanie tematu:

Drugie wydanie komentarza do Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów to prawie 1600 stron w nowym, większym formacie, praktycznego, wnikliwego omówienia przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, zmienionej ustawą z 10.6.2014 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz Kodeksu Postępowania Cywilnego. Komentarz szczegółowo omawia zasady i tryb przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję oraz praktykom naruszającym zbiorowe interesy konsumentów, a także antykonkurencyjnym koncentracjom przedsiębiorców i ich związków, jeżeli te praktyki lub koncentracje wywołują lub mogą wywoływać skutki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W komentarzu zostały omówione:

- zakazy praktyk ograniczających konkurencję,
- zakaz porozumień,
- zakaz nadużywania pozycji dominującej,
- kontrola koncentracji przedsiębiorców,
- zakaz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

Autorzy szczegółowo omawiają także funkcje i zadania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz postępowanie przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wnikliwie też zostały skomentowane przepisy poświęcone postępowaniu antymonopolowemu w sprawach praktyk ograniczających konkurencję, w sprawach koncentracji, w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Autorzy skomentowali także przepisy poświęcone karom.

W Komentarzu zostały omówione także ważne akty wykonawcze do ustawy. Autorzy powołują także liczne orzecznictwo na poparcie swoich tez.

Ważne zmiany legislacyjne

Drugie wydanie uznanego na rynku komentarza pod red. prof. Tadeusza Skocznego zawiera zmiany z ustawy z 10.6.2014 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz Kodeksu Postępowania Cywilnego, dotyczące m.in.:
- przepisów związanych z kontrolą koncentracji, w szczególności skrócenie czasu trwania postępować w przypadkach tzw. prostych koncentracji,
- wprowadzenie dwuetapowej procedury rozpatrywania wniosków w przypadku koncentracji skomplikowanych;
- modyfikacji przepisów związanych z kontrolą i przeszukaniem;
wprowadzenia osobistej odpowiedzialności członków zarządów za udział firm w kartelach,
- kar dla osób zarządzających za dopuszczenie do naruszenia przez firmę zasad konkurencji,
- wprowadzenia możliwości dobrowolnego poddania się karze w postępowaniu antymonopolowym dla przedsiębiorcy, dzięki czemu będzie mógł on wtedy liczyć na 10-proc. obniżkę kary,
- wprowadzenia odstąpienia od nałożenia kary finansowej lub jej obniżenia w stosunku do przedsiębiorcy, który podjął współpracę z urzędem antymonopolowym i przedstawił dowody na istnienie niedozwolonego porozumienia ograniczającego konkurencję,
- wprowadzenia możliwości ostrzegania klientów, np. przed reklamami
- wprowadzającymi ich w błąd jeszcze w toku prowadzonego postępowania antymonopolowego,
- uproszczenia i skrócenie procedur dotyczących połączeń firm.

Precyzyjna nawigacja wewnętrzna:
- szczegółowy podział wewnętrzny komentarza do danego artykułu,
- spisy treści do artykułów,
- tytuły tez, pozwalające w szybki sposób na znalezienie właściwego zagadnienia,
- numery tez pozwalające na sprawne korzystanie z  wewnętrznych odesłań oraz odszukanie podstawowych haseł w indeksie.

Wybitny skład autorski:

Redaktor naukowy:

Tadeusz Skoczny – profesor nauk prawnych, Uniwersytet Warszawski. Kierownik Zakładu Europejskiego Prawa Gospodarczego (Jean Monnet Chair on European Economic Law) Wydz. Zarządzania UW. Dyrektor działającego na Wydz. Zarządzania UW Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS). Redaktor naczelny Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies (YARS) oraz internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego (iKAR). Autor kilkunastu książek i ok. 100 artykułów naukowych i części prac zbiorowych. Przewodniczący Rady Doradczej przy Prezesie UOKiK.

Autorzy komentarza – uznani specjaliści, pracownicy naukowi uczelni, ale także doświadczeni praktycy szczegółowo komentują zmiany, których celem wprowadzenia jest wdrożenie rozwiązań wzmacniających polski system ochrony konkurencji i konsumentów oraz uzyskanie większej skuteczności obecnie obowiązujących regulacji (szczególnie w zakresie zwalczania karteli, będących najpoważniejszymi naruszeniami konkurencji). Komentując zwracają uwagę na uproszczenie i skrócenie procedur, zwłaszcza w zakresie kontroli koncentracji (zgodnie z licznymi postulatami środowisk biznesowych). Komentarz dostarcza informacji na temat zakazanych i dozwolonych sposobów aktywności rynkowej przedsiębiorców z jednej strony, z drugiej zaś na temat zasad działania Prezesa UOKiK i granic jego interwencji w funkcjonowanie przedsiębiorców oraz zakresu kontroli sądowej rozstrzygnięć wydawanych na podstawie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Dzięki komentarzowi praktycy mają ogromne szanse, by wyeliminować wątpliwości interpretacyjne wynikłe w toku stosowania aktualnie funkcjonujących przepisów.

Komentarz adresowany jest zarówno do praktyków (pracowników UOKIK, sędziów, adwokatów, radców prawnych, rzeczników praw konsumentów, pracowników administracji państwowej, kancelarii zajmujących się prawem antymonopolowym, sędziowie, prokuratorzy, organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną praw konsumentów), przedsiębiorców zainteresowanych poznaniem ograniczeń wolności gospodarczej wynikających z prawa ochrony konkurencji i konsumentów, jak i naukowców zajmujących się prawem gospodarczym.