ISBN:9788325563080

Prawo umów handlowych. Tom 5

Autor: Stanisław Włodyka, Mirosław Bączyk, Marek Jasiakiewicz

Wydawnictwo: C. H. Beck

Czwarte wydanie Prawa umów handlowych uwzględnia zmiany do Kodeksu cywilnego wprowadzone ustawą o prawach konsumenta oraz wszystkie zmiany, które wprowadzano od ukazania się poprzedniego wydania. Dodano także nowy rozdział poświęcony umowom zawieranym na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa (umowy zawierane na odległość, umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa, umowy finansowe zawierane na odległość, umowy o usługi finansowe zawierane na odległość). Na nowo został także opracowany rozdział poświęcony umowom w zakresie ubezpieczeń. Autor omawia pojęcie ubezpieczenia, charakter prawny i cechy umowy ubezpieczenia, zdarzenie losowe i wypadek ubezpieczeniowy, przedmiot ubezpieczenia, strony umowy ubezpieczenia i podmioty związane ze stosunkiem prawnym ubezpieczenia, zawarcie umowy ubezpieczenia, świadczenia ubezpieczyciela: ochrona ubezpieczeniowa i świadczenie pieniężne, świadczenie ubezpieczającego – zapłata składki ubezpieczeniowej, powinności ubezpieczającego, zakończenie stosunku prawnego ubezpieczenia. W rozdziale poświęconym umowom w zakresie czynności bankowych zostały także omówione projektowane zmiany wynikające z projektu ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym.

Publikacja w  sposób  szczegółowy  prezentuje  poszczególne  typy  umów  handlowych  zawierane  przez  spółki  handlowe. Składa się z dwóch części: ogólnej oraz szczegółowej.
Pierwsza część zawiera ogólną charakterystykę umów, ich klasyfikację, opis zasad ich zawierania, zmiany i wykonania, a także dotyczących zabezpieczenia wierzytelności umownych i odpowiedzialności odszkodowawczej.

Część ogólna tomu zawiera omówienie takich kwestii jak:

- Uwagi wstępne dotyczące obrotu gospodarczego, czynności prawnych w obrocie gospodarczym (handlowym), źródeł prawa;
- Ogólna charakterystyka umów handlowych, typologia i klasyfikacja umów handlowych, powiązania umów handlowych m.in. umowy bazowe, umowy sprzężone, umowy długoterminowe, kontrakty międzynarodowe, umowy z prawem opcji, umowy handlowe podmiotów publicznych;
- Zawarcie, zmiana i wykonanie umów w obrocie gospodarczym;
- Umowy zawierane na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa;
- Zabezpieczenie wierzytelności umownych w obrocie gospodarczym – hipoteka, zastaw, przewłaszczenie na zabezpieczenie, umowa poręczenia oraz umowa gwarancji;
- Odpowiedzialność odszkodowawcza z umów handlowych m.in. podstawy i zakres odpowiedzialności kontraktowej w obrocie gospodarczym, przesłanki odpowiedzialności kontraktowej, odpowiedzialność za osoby trzecie, odpowiedzialność culpa in contrahendo, zwolnienie odpowiedzialności, kary umowne, a także odpowiedzialność deliktowa za szkody wynikłe z zobowiązań umownych;

Część szczegółowa została poświęcona analizie szczególnych rodzajów umów. Autorzy omawiają kwestie dotyczące umów, takich jak:


- Umowy organizacyjne – umowy założycielskie, umowy koncernowe;
- Umowy o pośrednictwo gospodarcze m.in. ogólna charakterystyka umowy agencyjnej, morskiej umowy agencyjnej, umowy akwizycyjnej, umów dealerskich, umowy komisu, umowy factoringowej, jak również prowadzenie działalności maklerskiej oraz charakterystyka podmiotów związanych z powyższymi umowami;
- Umowy w obrocie przedsiębiorstwami - ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa,  jego zbycie, wkład, darowiznę, oddanie oraz użytkowanie;
- Umowy i porozumienia o współpracę przedsiębiorców takie jak: umowy o kooperacje przemysłową, umowy o wspólne działanie, umowy dystrybucyjne, umowy kompensacyjne, umowy specjalizacyjne, umowy kartelowe;
- Umowy w obrocie towarowym – rodzaje umów w obrocie towarowym, sprzedaż, dostawa, kontraktacja, zamiana;
- Umowy w zakresie czynności bankowych – regulacja prawna bankowych stosunków obligacyjnych, umowa rachunku bankowego i bieżącego, umowa o lokatę terminową, umowa kredytowa, umowa gwarancji bankowej, umowy bankowe związane z obrotem wekslowym;
- Umowy w zakresie inwestycji budowlanych – umowy o prace geologiczne i roboty geodezyjno-kartograficzne, umowy o roboty geodezyjno-kartograficzne, umowa o prace projektowe, umowa o roboty budowlane, umowy o nadzór inwestorski, umowy o zastępstwo inwestycyjne, umowy deweloperskie oraz zagadnienia współodpowiedzialności w procesie budowlanym;
- Umowy transportowe – umowa przewozu, umowa czarteru środka transportowego, umowa spedycji, dochodzenie roszczeń;
- Umowy w zakresie ubezpieczeń –pojęcie, funkcje oraz ich typy i podział, cechy umowy zabezpieczenia, strony umowy i inni uczestnicy stosunku zabezpieczenia, zawarcie umowy, elementy podmiotowo istotne umowy ubezpieczenia, obowiązki stron umowy.

Tom pozwala na usystematyzowanie wiedzy z szeroko pojętego prawa handlowego.

Autorzy - wybitni  specjaliści z dziedziny prawa handlowego, przedstawiciele doktryny i praktyki uwzględniają w szerokim  zakresie najnowsze orzecznictwo,  dorobek doktryny, nowe opinie i analizy istotne z punktu widzenia praktyków.

Książka będzie bardzo przydatna dla prawników obsługujących wszystkie podmioty gospodarcze: radców prawnych, adwokatów, doradców podatkowych, a także dla sędziów, prokuratorów oraz dla aplikantów zawodów prawniczych.

 

Wyślemy Ci maila, gdy książka pojawi sie w sprzedaży

Brak ofert. Niedługo mogą się pojawić, zajrzyj tutaj za jakiś czas

Stanisław Włodyka - inne e-booki