ISBN:9788325564841

Kodeks karny wykonawczy. Komentarz. Wydanie 5

Autor: Stefan Lelental

Wydawnictwo: C. H. Beck

Duże Komentarze Becka w nowej odsłonie

Nowy poręczny format. Przejrzystość. Nowoczesna struktura.

 • Każda teza opatrzona w hasło.
 • Szczegółowa struktura wewnętrzna pozwalająca
  na doskonałą orientację w tekście i szybkie
  odnalezienie ważnych informacji.
 • Wyróżnienia najważniejszych zagadnień w tekście.
 • Bardzo szczegółowe wewnętrzne spisy
  treści do każdego artykułu.

Kodeks karny
wykonawczy. Komentarz

Stanowi wyczerpujące omówienie Kodeksu karnego
wykonawczego
, uwzględniające pogłębioną i rozszerzoną analizę
przepisów oraz orzecznictwa. Komentarz stanowi kompleksowe
omówienie wszystkich zagadnień w poruszanej tematyce.

Nowe wydanie prezentuje w sposób wszechstronny dorobek
doktryny i judykatury
oraz obejmuje najnowsze orzecznictwo.
Ponadto zostało uwzględnione aktualne piśmiennictwo
z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych.

Stan prawny:   1.05.2014 r.

Komentarz pozwala w sposób wyczerpujący

zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.:

 • nadzoru penitencjarnego;
 • wykonania kary i jej indywidualizacji;
 • odroczenia i przerwy wykonania kary
  pozbawienia wolności;
 • praw i obowiązków kuratora sądowego;
 • pozbawienia praw publicznych;
 • środków zabezpieczających.
Zmiany w najnowszym wydaniu
 • Komentarz zawiera rozszerzony dział poświęcony pracom skazanego na cele społeczne, w tym wykonywanie
  pracy, zatrudnienie skazanego oraz sposób jego wynagradzania. Sporo uwagi Autor poświęcił rozwojowi kulturalnemu
  i edukacji skazanych, zarówno w zakładach karnych, jak i poza zakładem, a także możliwości dostępu do informacji,
  kultury i oświaty.
 • Poszerzony został również komentarz dotyczący części wojskowej, odpowiedzialności żołnierzy
  oraz ich przełożonych i wykonanie kary.

Wielokrotne odwołania do ustaw

Autor poświęcił dużo uwagi ustawie o wykonywaniu kary pozbawienia
wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego

(t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 142, poz. 960), w tym:

 • podmiotom odpowiedzialnym za nadzór nad skazanym,
 • odwołaniu możliwości dozoru poza zakładem karnym,
 • prawom i obowiązkom osób najbliższych przebywających ze skazanym
  podczas trwania dozoru poza zakładem karnym w systemie dozoru
  elektronicznego.

W publikacji znajdziemy również komentarz do ustawy o bezpieczeństwie
imprez masowych
(t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 611), w tym przede wszystkim do:

 • instytucji zakazu wstępu na imprezy masowe,
 • możliwości wydania takiego zakazu,
 • podmiotów odpowiedzialnych za wydanie zakazu
  oraz możliwości odwołania zakazu.
Wygodna struktura

Dla wygody Czytelników, ułatwiając szybką orientację w tekście, niniejszy Komentarz wyróżnia się szczegółową
strukturą wewnętrzną, z precyzyjnym, przejrzystym i jednolitym podziałem zagadnień
. Komentarz w sposób
jasny i przejrzysty pozwala na rozwiązanie pojawiających się w praktyce problemów związanych z wykładnią przepisów
zawartych w Kodeksie karnym wykonawczym.

Książka jest adresowana do:
 • praktyków prawa: adwokatów, radców prawnych, sędziów,
 • dyrektorów aresztów śledczych, zakładów karnych, Centralnych Ośrodków Szkolenia Służby Więziennej,
  sądowych kuratorów zawodowych, wojskowych kuratorów społecznych, dowódców jednostek wojskowych,
 • doktorantów, aplikantów zawodów prawniczych i studentów.
Aktualny stan prawny

Niniejsze wydanie, poszerzone o najnowsze poglądy doktryny, uwzględnia również omówienie
ostatnich zmian, m.in.:

 • ustawy z 24.5.2013 r., zmiana ma charakter porządkowy, dostosowujący do przepisów ustawy o środkach
  przymusu bezpośredniego i broni palnej
  ; zgodnie z ustawą środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej
  używa się lub wykorzystuje się w sposób wyrządzający możliwie najmniejszą szkodę, o użyciu środka przymusu
  bezpośredniego lub broni względem tymczasowo aresztowanego zawiadamia się bezzwłocznie organ, do którego
  dyspozycji pozostaje aresztowany; zmiana weszła w życie 6.6.2013 r.;
 • ustawy z 27.9.2013 r., zgodnie z którą należności sądowe będą egzekwowane dopiero po zaspokojeniu
  zasądzonych roszczeń cywilnych
  mających na celu naprawienie szkody lub zadośćuczynienie za doznaną
  krzywdę; ponadto wprowadzono obowiązek informowania skazanego oraz tymczasowo aresztowanego
  o konsekwencjach wynikających z art. 139 § 1 KPK; zmiany te wejdą w życie 1.7.2015 r.;
 • wyroku TK z 26.2.2014 r., zgodnie z którym art. 115 § 7 dotyczący opieki medycznej skazanego
  uznany został za niekonstytucyjny
  ; przepis ten utraci moc prawną 8.3.2015 r.
Wyślemy Ci maila, gdy książka pojawi sie w sprzedaży

Brak ofert. Niedługo mogą się pojawić, zajrzyj tutaj za jakiś czas

Stefan Lelental - inne e-booki