ISBN:9788325564933

Prawo ochrony środowiska. Komentarz

Autor: Magdalena Bar, Marek Górski, Jerzy Jendrośka

Wydawnictwo: C. H. Beck

Komentarz do ustawy Prawo ochrony środowiska stanowi wyczerpujące opracowanie do ustawy z 27.4.2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

W sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny niniejsza książka pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.:

- ochrony jakości i ograniczeń w korzystaniu ze środowiska,

- pozwoleń na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii,

- poważnych awarii,

- opłat za korzystanie ze środowiska,

- administracyjnych kar pieniężnych,

- odpowiedzialności w ochronie środowiska,

- organów administracji i instytucji ochrony środowiska: ich zadań i właściwości w poszczególnych sprawach, a także procedur kontrolnych.

Niniejsze, 2. wydanie, bazujące na tekście jednolitym z 26.8.2013 r. (Dz. U. poz. 1232) uwzględnia najnowsze zmiany ustawodawcze, w tym także projektowane, dotyczące m.in.:

-nowelizacji z 4.3.2011 r., której celem było doprecyzowanie przepisów określających formę prawną wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

- nowelizacji z 28.4.2011 r. dotyczącej zmiany przepisów o emisji gazów cieplarnianych i dostosowania ich do ustawy o systemie handlu,

- nowelizacji z 15.4.2011 r., w której dostosowano przepisy Prawa ochrony środowiska do nowej ustawy o efektywności energetycznej, której celem jest stworzenie ram prawnych dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej kraju,

- nowelizacji z 13.4.2012, której celem jest dostosowanie przepisów ustawy do prawa Unii Europejskiej poprzez transponowanie do polskiego porządku prawnego przepisów w zakresie oceny i zarządzania jakością powietrza zawartych dyrektywie 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady,

- nowelizacji 14.12.2012 r., której przepisy Prawa ochrony środowiska dostosowano do regulacji wprowadzonych nową ustawą o odpadach,

- implementacji postanowienia dyrektywy 2010/75/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych; celem dyrektywy IED jest ujednolicenie i konsolidacja obowiązujących przepisów wspólnotowych dotyczących emisji przemysłowych, tak aby usprawnić system zapobiegania zanieczyszczeniom powodowanym przez działalność przemysłową oraz ich kontroli; (Druk Sejmowy Nr 2162).

Oprócz zaprezentowania zmian legislacyjnych Komentarza przywołuje również aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych oraz przedstawia – poza wcześniej zamieszczonym i wciąż aktualnym – najnowsze orzecznictwo przedmiotowe.

Dla wygody Czytelników, ułatwiając szybką orientację w tekście, niniejszy Komentarz wyróżnia się szczegółową strukturą wewnętrzną, z precyzyjnym, przejrzystym i jednolitym podziałem zagadnień. Niniejsza pozycja to nieodzowna pomoc dla praktyków, w szczególności sędziów, referendarzy sądowych, radców prawnych, adwokatów, stanowi ona również nieocenioną bazę wiedzy dla doktorantów, aplikantów zawodów prawniczych i studentów.

 

Wyślemy Ci maila, gdy książka pojawi sie w sprzedaży

Brak ofert. Niedługo mogą się pojawić, zajrzyj tutaj za jakiś czas

Magdalena Bar - inne e-booki

Marek Górski - inne e-booki

Jerzy Jendrośka - inne e-booki