Rewolucyjne zmiany w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Praktyczne podejście!

Komentarz zawiera zmiany z ustaw: o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi i o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Publikacja nie tylko uwzględnia najbardziej aktualny stan prawny, ale także prezentuje kilka stanów prawnych biorąc pod uwagę obowiązujące w tym zakresie reguły intertemporalne i wynikające stąd potrzeby praktyków.

Prof. dr hab. Marek Wierzbowski o najnowszym komentarzu
oraz nowelizacji ustawy Prawo o postępowaniuprzed sądami administracyjnymi:

W publikacji uwzględniono najnowsze zmiany ustawy:

Wprowadzone ustawą z 10.1.2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw.

Zmiany dostosowujące, mające na celu usprawnienie funkcjonowania e-administracji. Chodzi między innymi o wprowadzenie rozwiązania, w którym mechanizmy elektronicznego zarządzania dokumentacją mają wesprzeć dotychczasowy sposób prowadzenia akt sprawy sądowej; zapewnienie stronie postępowania dostępu on-line do akt sprawy; zapewnienie możliwości składania pism procesowych w formie dokumentu elektronicznego w postępowaniu przed sądami administracyjnymi; uregulowanie kwestii doręczania e-pism przez sądy administracyjne (przy czym konieczne będzie spełnienie trzech przesłanek dopuszczalności elektronicznego doręczenia, musi nastąpić: żądanie strony, zgoda strony, złożenie do sądu pisma w formie dokumentu elektronicznego). Zmiany obowiązywać będą od 11 lutego 2017 r. i zostały już zasygnalizowane w komentarzu.

Wprowadzone ustawą z 9.4.2015 r. o zmianie ustawy- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, które wchodzą w życie 15.8.2015 r.

Zmiany wprowadzające zaplanowaną, głębszą reformę systemu sądowej kontroli administracji publicznej, mające na celu usprawnienie, uproszczenie i zapewnienie szybkości postępowania przed sądem administracyjnym, zarówno w pierwszej, jak i w drugiej instancji. W szczególności zmiany dotyczą zwiększenia zakresu orzekania reformatoryjnego przez Naczelny Sąd Administracyjny (art. 188), wyposażenia wojewódzkiego sądu administracyjnego w uprawnienia merytorycznego orzekania w przypadku kontroli decyzji i postanowień administracyjnych (art. 145a), wprowadzenia uprawnień samokontrolnych sądu pierwszej instancji, które umożliwiają uwzględnianie skarg kasacyjnych (art. 179 § 2), rozszerzenia uprawnień orzeczniczych referendarzy sądowych (art. 30 § 2, art. 49 § 4, art. 79 § 4, art. 128 § 2, art. 234 § 4), wprowadzenia możliwości zawiadamiania stron o wniesieniu skargi i możliwości złożenia wniosku o przystąpienie do postępowania sądowoadministracyjnego przez obwieszczenie, w przypadku skarg na akty podejmowane w postępowaniach z udziałem znacznej liczby stron, prowadzonych na podstawie ustaw specjalnych (art. 33), czy też rozszerzenia zakresu spraw, które mogą być rozpoznawane w trybie uproszczonym (art. 119 pkt 3 i 4).

Ponadto, zmiany obejmą kwestię określenia przesłanki wyłączenia sędziego (art. 18 pkt 6a), a także wprowadzenia konstrukcji umożliwiającej rozpoznanie przez sąd skargi pomimo uchybienia terminu do wezwania organu administracyjnego do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3). Proponowane zmiany mają na celu ograniczenie zjawisk związanych z odwlekaniem w czasie procesu sądowej kontroli i rozstrzygania spraw administracyjnych.

Komentarz zawiera szczegółowe omówienie
wszystkich instytucji występujących w ustawie.
W szczególności:

 • przepisy dotyczące składu sądu i wyłączenia sędziego,
 • przepisy dotyczące stron, uczestników postępowania oraz pełnomocników,
 • zagadnienia związane z postępowaniem przed wojewódzkim
  sądem administracyjnym, w tym m.in. doręczenia i terminy, a także z postępowaniem mediacyjnym i uproszczonym,
 • zagadnienia poświęcone środkom odwoławczym,
 • uchwały NSA,
 • wznowienie postępowania,
 • skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia,
 • wykonywanie orzeczeń sądowych,
 • postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt,
 • postępowanie w obrocie zagranicznym,
 • koszty postępowania.

Wybitny skład redakcyjny i autorski z udziałem przedstawicieli doktryny i praktyki (w tym sędziów NSA i WSA) oraz bardzo liczne odwołania do orzecznictwa i piśmiennictwa z prezentowanego zakresu gwarantują wysoki walor praktyczny prezentowanej publikacji.

Redaktorzy naukowi komentarza:


Prof. dr hab. Roman Hauser

Prezes Naczelnego Sądu
Administracyjnego,
Przewodniczący Krajowej Rady
Sądownictwa, profesor w
Katedrze Postępowania
Administracyjnego na Wydziale
Prawa i Administracji UAM.


Prof. dr hab. Marek Wierzbowski

Długoletni Prezes Rady Giełdy
Papierów Wartościowych, obecnie jej
Wiceprezes, Prezes Sądu Izby Domów
Maklerskich, profesor nauk prawnych,
kierownik Katedry Prawa
i Postępowania Administracyjnego
Wydziału Prawa i Administracji UW,
radca prawny.