Stan prawny: sierpień 2014 r.

Komentarz do ustawy z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego autorstwa dr Roberta Kędziory jest niezwykle dopracowaną pozycją, w sposób precyzyjny i jasny pozwalającą zapoznać się Czytelnikowi ze wszystkimi zagadnieniami związanymi z tematyką postępowania administracyjnego, rozwiązującą pojawiające się w praktyce problemy związane z wykładnią przepisów zawartych w ww. ustawie.

Najnowsze, 4. wydanie Komentarza prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury oraz obejmuje – poza wcześniej zamieszczonym i wciąż aktualnym – najnowsze orzecznictwo. Ponadto, zostało uwzględnione aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych.

Prezentowana publikacja w sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.:

 • postępowania przed organami administracyjnymi;
 • postępowania w sprawie skarg i wniosków przed organami administracyjnymi;
 • wydawania zaświadczeń przez organy administracji publicznej,
 • opłat i kosztów postępowania;
 • przepisów szczególnych w sprawie ubezpieczeń społecznych;
 • udziału prokuratora w postępowaniu;
 • właściwości organów;
 • wszczęcia i zawieszenia postępowania administracyjnego;
 • ugody, porozumienia administracyjnego, decyzji administracyjnej.

4. wydanie Komentarza, bazując na tekście jednolitym z 30.1.2013 r. (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 267) uwzględnia omówienie najnowszych zmian, w tym m.in.:

 • zmianę art. 74 § 1 oraz art. 82 pkt 2 KPA; nowelizacja ma charakter porządkowy, dostosowujący przepisy ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego do brzmienia nowej ustawy o ochronie informacji niejawnych, która zakłada m.in. rezygnację z podziału informacji niejawnych na tajemnicę państwową i służbową, a także nowelizację przepisów o świadkach; świadkami nie mogą być osoby obowiązane do zachowania w tajemnicy informacji niejawnych na okoliczności objęte tajemnicą, jeżeli nie zostały w trybie określonym obowiązującymi przepisami zwolnione od obowiązku zachowania tej tajemnicy;
 • nowelizację wprowadzoną ustawą z 3.12.2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 18), która ma na celu usprawnienie postępowania administracyjnego poprzez:
  • stworzenie możliwości zaskarżenia nie tylko samej czynności organu administracji publicznej, ale również prowadzenie przez te organy postępowania w sposób przewlekły,
  • umożliwienie stronie na bardziej czynny udział w postępowaniu,
  • istotnym zapisem jest to, że na niezałatwienie sprawy we wskazanym terminie lub na przewlekłe prowadzenie postępowania stronie służy zażalenie do organu wyższego stopnia, a jeżeli nie ma takiego organu – wezwanie do usunięcia naruszenia prawa,
  • doprecyzowanie zapisu o prawie strony do wglądu w akta sprawy a także do sporządzania z nich notatek kopii lub odpisów,
  • wprowadzenie zmiany uprawniającej organ do autokorekty wydanych decyzji,
  • zgodnie z nowelizacją organem właściwym do rozpatrywania skarg dotyczących zadań lub działalności organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego, kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych – w  sprawach należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – jest wojewoda lub organ wyższego stopnia;
 • zmianę art. 37 KPA; znowelizowano przepisy dotyczące zażalenia na niezałatwienie sprawy w terminie, lub na przewlekłe prowadzenie sprawy przez organ;
 • zmianę art. 220 ust. 1 KPA; ustawa wprowadziła w określonych sytuacjach prawo składania oświadczeń przez obywatela w miejsce dotychczasowego obowiązku przedstawiania zaświadczeń, będących urzędowym potwierdzeniem określonych faktów lub stanu prawnego;
 • dodanie art. 66a KPA; zmiana dotyczy rozdziału o wszczęciu postępowania, w którym dodano przepisy o metryce sprawy; w aktach sprawy zakłada się metrykę sprawy w formie pisemnej lub elektronicznej, w której treści wskazuje się wszystkie osoby, które uczestniczyły w podejmowaniu czynności w postępowaniu administracyjnym oraz określa się wszystkie podejmowane przez te osoby czynności wraz z odpowiednim odesłaniem do dokumentów zachowanych w formie pisemnej lub elektronicznej określających te czynności; metryka, wraz z dokumentami do których odsyła, stanowi obowiązkową część akt sprawy i jest na bieżąco aktualizowana;

W Komentarzu sięgnięto do orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, oraz Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, oraz do niektórych zachowujących aktualność wypowiedzi funkcjonującego w okresie II Rzeczypospolitej Najwyższego Trybunału Administracyjnego. Wszędzie tam, gdzie w judykaturze nie ma jednolitego stanowiska w kwestii interpretacji konkretnego przepisu, Komentarz zaznacza istnienie rozbieżnych linii orzeczniczych.

Komentarz stanowi cenną pomoc zarówno dla praktyków prawa: adwokatów, radców prawnych, notariuszy, prokuratorów oraz sędziów, a także komorników, aplikantów zawodów prawniczych oraz studentów.