ISBN:9788325580148

Aplikacja adwokacka. Pytania, odpowiedzi, tabele. Wydanie 8

Autor: Mariusz Stepaniuk

Wydawnictwo: C.H. Beck

EGZAMIN 2016
APLIKACJA Adwokacka

Pytania | Odpowiedzi | Tabele

Przygotuj się do egzaminu wstępnego 2016!

Najnowsze wydanie to:

Zbiór znowelizowanych, szczegółowych testów jednokrotnego wyboru wraz
z prawidłowymi odpowiedziami i podaniem podstawy prawnej, ułożonych
w formie wygodnej tabeli, która ułatwia naukę i pozwala na bieżąco sprawdzać
nabytą wiedzę.

Aplikacja adwokacka wydanie 8. obejmuje m.in. testy z:

 • Prawa konstytucyjnego: Konstytucji RP, Trybunału Konstytucyjnego, Trybunału Stanu, Najwyższej
  Izby Kontroli, Sądu Najwyższego, Prawa o ustroju sądów powszechnych, Prokuratury, Rzecznika Praw
  Obywatelskich;
 • Prawa cywilnego, konkurencji i ochrony konsumenta: Kodeksu cywilnego, Kodeksu
  postępowania cywilnego, Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ustaw: o księgach wieczystych i hipotece,
  o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, o ochronie konkurencji i konsumentów oraz o zwalczaniu
  nieuczciwej konkurencji;
 • Prawa handlowego, gospodarczego i ubezpieczeniowego: Kodeksu spółek handlowych, Prawa
  upadłościowego i naprawczego, Prawa wekslowego, Prawa bankowego, Prawa dewizowego, ustaw:
  o swobodzie działalności gospodarczej, o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, O krajowym
  Rejestrze Sądowym;
 • Prawa karnego i prawa wykroczeń: Kodeksu karnego, Kodeksu postępowania karnego, Kodeksu
  wykroczeń, Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, Kodeksu karnego skarbowego;
 • Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych: Kodeksu pracy, ustaw: o szczególnych zasadach
  rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, o systemie
  ubezpieczeń społecznych, o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby
  i macierzyństwa, o świadczeniach rodzinnych;
 • Prawa administracyjnego: Kodeksu postępowania administracyjnego, ustaw: o wojewodzie
  i administracji rządowej w województwie, o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym,
  o samorządzie województwa, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o samorządowych
  kolegiach odwoławczych, gospodarce nieruchomościami, Prawa o ustroju sądów administracyjnych,
  Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi;
 • oraz z Prawa budowlanego, Prawa mieszkaniowego, lokalnego i spółdzielczego,
  Prawa o Unii Europejskiej i Prawa o radcach prawnych
  .
Wyślemy Ci maila, gdy książka pojawi sie w sprzedaży

Brak ofert. Niedługo mogą się pojawić, zajrzyj tutaj za jakiś czas

Mariusz Stepaniuk - inne e-booki

E-booki podobne do "Aplikacja adwokacka. Pytania, odpowiedzi, tabele. Wydanie 8"