Książka stanowi syntezę dziejów komunikowania politycznego. Autor analizuje pojawienie się wszystkich najważniejszych idei związanych z komunikowaniem politycznym. Przedstawia genezę publicystyki i reklamy politycznej, kampanii politycznej i wyborczej, pojawienie się sfery publicznej. W publikacji zaprezentowane zostały ideał polityka, mówcy i kaznodziei, jak też koncepcja propagandy religijnej i politycznej. W kręgu analizowanych tematów znalazła się także geneza prasy drukowanej, ulotki i listu. Publikacja adresowana jest do pracowników naukowych oraz studentów wydziałów politologicznych, komunikowania, fi lozofi i, historii oraz fi lologii polskiej i klasycznej. Książka dr. hab. Mateusza Niecia jest wartościową, kompetentnie i interesująco przedstawioną rozprawą naukową z zakresu historii komunikowania politycznego . Prof. zw. dr hab. Stanisław Stabryła, członek czynny PAU