Wydanie Meritum. Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa zawiera nowe treści:

  • uwzględniające zmiany ustawy o rachunkowości, które miały miejsce od czasu poprzedniego wydania z roku 2010,
  • dotyczące leasingu - w związku z tym, iż Komitet Standardów Rachunkowości na posiedzeniu w dniu 13 grudnia 2011 r. podjął uchwałę w sprawie przyjęcia znowelizowanego Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 5 „Leasing, najem i dzierżawa”,
  • dotyczące regulacji międzynarodowych standardów rachunkowości, a w szczególności:
    • sprawozdawczości segmentów (MSSF 8),
    • nowych zasad ujmowania i wyceny instrumentów finansowych (MSSF 9),
    • programów lojalnościowych (KIMSF 13 ).

Dodatkowo w Meritum 2012 została przedstawiona zaktualizowana propozycja biznesowej formuły sprawozdawczości - wspólnego standardu sprawozdawczego IASB i FASB.