W książce zaprezentowano różne aspekty polityki zdrowotnej Unii Europejskiej. Najważniejsze problemy ujęto w trzech grupach tematycznych: ramy polityki społecznej i zdrowotnej, wybrane zagadnienia unijnej polityki zdrowotnej, a także skutki swobody przemieszczania się, nowych regulacji prawnych i perspektyw trendów migracyjnych w UE.

Szczegółowo omówiono m.in.:

  • europejski model społeczny oraz zakres unijnej polityki społecznej i zdrowotnej przedstawiony w unijnych dokumentach,
  • problemy wartości w europejskiej polityce społecznej i zdrowotnej,
  • innowacje w dziedzinie zdrowia,
  • kwestie nierówności w dostępie do usług medycznych,
  • problemy ludzi starszych,
  • koncepcje Health Impact Assessment (ocena skutków zdrowotnych) oraz Health Technology Assessment (ocena technologii medycznych),
  • migracje profesjonalistów medycznych z Polski do krajów UE,
  • wspólnotowe podstawy praw pacjenta do ochrony zdrowia w UE,
  • szanse i zagrożenia związane z turystyką medyczną.

Adresaci:

Publikacja jest przeznaczona dla menedżerów podmiotów leczniczych i NFZ zainteresowanych polityką zdrowotną i rozwiązaniami w dziedzinie ochrony zdrowia w innych krajach UE, pracowników administracji samorządowej i państwowej podejmujących decyzje o zasadach funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce, a także studentów takich kierunków, jak zarządzanie i zdrowie publiczne. Informacje, opinie i analizy w niej zawarte z pewnością okażą się przydatne w dyskusjach na temat kierunków zmian w europejskiej polityce zdrowotnej.