Książka zawiera przegląd oraz analizę obowiązujących przepisów w zakresie:

  • możliwości skutecznego oddziaływania obywateli na lokalne procesy decyzyjne,
  • metod współdziałania obywateli i instytucji obywatelskich w inicjowaniu, tworzeniu i realizowaniu projektów publicznych,
  • współpracy z organizacjami pozarządowymi i organizacjami pożytku publicznego,
  • aktywności mieszkańców w ramach jednostek pomocniczych, a także
  • efektywności procesów konsultacyjnych i negocjacyjnych, zwłaszcza w procesach planistycznych i działalności prawodawczej w zakresie prawa miejscowego.

Celem autorów jest wskazanie pożądanych kierunków zmian w procesie legislacyjnym oraz dokonanie wstępnej oceny propozycji, które zostały w tym zakresie juz przedstawione.

Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest zarówno dla pracowników naukowych, jak i pracowników samorządowych oraz decydentów politycznych wyznaczających kierunki zmian odnośnie do postulowanych form i zakresu uczestnictwa obywateli w podejmowaniu rozstrzygnięć publicznych.

Autorami są wybitni specjaliści, zarówno naukowcy jak i praktycy w zakresie prawa samorządowego, administracji publicznej, prawa gospodarczego publicznego, ekonomii sektora publicznego i politologii.