Nagroda w konkursie Złote Skrzydła Dziennika Gazety Prawnej.

Rozważania Autora skupiają się wokół możliwych wariantów, jakie mogą wystąpić w zakresie transakcji na pochodnych instrumentach finansowych, formalnie dopuszczonych przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa podatkowego, bilansowego, cywilnego oraz gospodarczego, dotyczących kształtowania się przedmiotu i podstawy opodatkowania w podatku dochodowym od osób prawnych, m.in.:

przychodów i kosztów uzyskania przychodów związanych z zawarciem, trwaniem, realizacją, rezygnacją oraz zbyciem praw z pochodnych instrumentów finansowych, wyceny instrumentów finansowych, sposobu rozliczenia kontraktów (rzeczywisty lub nierzeczywisty), celu zawarcia kontraktów (spekulacyjny, zabezpieczający lub inny), kalkulacji różnic kursowych związanych z walutowymi pochodnymi instrumentami finansowymi, określenia zysków i strat z samych transakcji.

Ponadto w opracowaniu zawarto analizę podatkową szczególnych transakcji na instrumentach finansowych związanych z restrukturyzacją podmiotów, zawieraniem przedmiotowych transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi (transfer pricing) oraz wyceną derywatów i transakcji walutowych dla celów podatkowych.

Adresaci:

Publikacja przeznaczona jest głównie dla kadry zarządzającej oraz pracowników wyższego szczebla podmiotów realizujących transakcje na derywatach, w szczególności dla pracowników instytucji finansowych oraz międzynarodowych korporacji. Zainteresuje również doradców podatkowych, adwokatów i radców prawnych.