ISBN:9788326486203

Powszechne a szczególne prawo pracy

Autor: Ludwik Florek

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska SA

Najniższa cena z poprzednich 30 dni: 102.40 zł.

Ludwik Florek profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk prawnych; kierownik Ka-
tedry Prawa Pracy Uniwersytetu Warszawskiego; członek Europejskiej Akademii Prawa
Porównawczego, wiceprzewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Pra-
cy i Zabezpieczenia Społecznego, przewodniczący Sekcji Polskiej tego Stowarzyszenia,
wiceprzewodniczący Komisji Kodyfi kacyjnej Prawa Pracy (2002 2007), członek Rady
Legislacyjnej (2007 2010); autor ponad 350 prac z zakresu prawa pracy, międzynaro-
dowego i europejskiego prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych.

Książka zawiera pogłębioną analizę relacji pomiędzy powszechnym a szczególnym pra-
wem pracy (uregulowanym w przepisach pozakodeksowych). Autorzy poruszają najtrud-
niejsze i budzące największe wątpliwości kwestie odnoszące się do stosowania przepisów
prawa pracy w razie zbiegu przepisów szczególnych i powszechnych, starając się udzielić
odpowiedzi na liczne pytania dotyczące stosowania tych regulacji. Publikacja zawiera
również wskazówki na temat kształtowania szczególnego prawa pracy de lege ferenda.
W opracowaniu omówiono m.in. takie zagadnienia jak:
zastosowanie wypowiedzenia zmieniającego do pozaumownych stosunków pracy,
czas pracy w pragmatykach urzędniczych oraz w odniesieniu do członków personelu
latającego,
struktura wynagrodzenia w administracji publicznej,
odpowiedzialność dyscyplinarna pracownika administracji publicznej,
świadczenia na rzecz pracowników przechodzących na emeryturę lub rentę.
Tematy przedstawione w monografi i zaprezentowano w oparciu o orzecznictwo Sądu Naj-
wyższego oraz poglądy doktryny.
Publikacja przeznaczona jest dla pracowników administracji centralnej oraz terenowej,
pracowników szkolnictwa i szkolnictwa wyższego, a także osób zatrudnionych w wymia-
rze sprawiedliwości. Ze względu na zawartą w pracy krytykę zróżnicowania przepisów
szczególnych i ukazanie sposobów ograniczenia tego stanu rzeczy, książka może stano-
wić cenną lekturę dla legislatorów, którzy zajmują się omawianą problematyką.
Najlepsza cena: IBUK
LUB
Wyślemy Ci maila, gdy cena książki będzie niższa, np.56 zł

Znaleziono 8 ofert ebooków od 102.40 zł

Formaty Cena Księgarnia
mobi epub
107.21 zł ebuczek.pl
epub pdf
  76.32 zł
w programie Nexto Premium
118.30 zł nexto.pl
epub pdf
127.20 zł virtualo.pl
epub pdf
149.00 zł legimi.com
pdf
102.40 zł ibuk.pl
pdf
108.74 zł gandalf.com.pl
pdf
113.92 zł swiatebookow.pl
pdf
115.20 zł zinamon.pl

Ludwik Florek - inne e-booki

E-booki podobne do "Powszechne a szczególne prawo pracy"