Obszerny komentarz do rozporządzeń wykonawczych do ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z treścią rozporządzeń oraz praktycznymi przykładami ich stosowania w procedurach zamówieniowych.Omówiono w nim zagadnienia: jak interpretować i stosować nowe akty wykonawcze, by uniknąć błędów przy składaniu ofert;
  • w jaki sposób zamawiający będą mogli weryfikować wykonawców; co się zmieni dla firm, które korzystają z zasobów innych podmiotów;
  • jakie pozycje znalazły się w wykazie robót budowlanych stanowiących roboty budowlane w rozumieniu Prawa zamówień publicznych;
  • jak zmienił się wzór ogłoszenia o zamówienie publiczne;
  • w jaki sposób klasyfikacja robót budowlanych wpłynie na opis przedmiotu zamówienia, sposób ustalania wartości zamówienia i na progi udzielania zamówień publicznych;
  • jak wygląda procedura odwoławcza przy zamówieniach związanych z obronnością i bezpieczeństwem państwa.
Książka ułatwi stosowanie nowych przepisów i pozwoli uniknąć błędów w postępowaniach.