Kontrole regionalnych izb obrachunkowych odbywają się w jednostkach sektora finansów publicznych co najmniej raz na cztery lata. Jednostka kontrolowana ma prawo do odwołania się do wniosków pokontrolnych. Jednak w tym zakresie popełnianych jest wiele błędów. Dlatego sprawdź, jak skutecznie złożyć zastrzeżenia do wniosków pokontrolnych.