E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY:Prognozy gospodarcze – wypowiedzi ekspertów1.Rosyjska ruletka i gra w tchórza a europejska gospodarka2.Europejczycy wybierają Parlament, a Putin stoi u bram Ukrainy Wiadomości gospodarcze3.Czwartki na giełdzie bywają trudne, poniedziałki dobre na zakupy4.Giełdowe reguły5.Odnieśli sukces w Polsce, teraz szukają zysków za granicą6.Czarna wiosna na rynku Catalyst7.Skokowy wzrost kursu złotego nie zatrzymałby gospodarki8.III edycja Konkursu 3P, partnerstwo publiczno-prywatne9.Rząd przyjął projekt tzw. ustawy wdrożeniowej Podatki - wykładnia przepisów10.VAT od artykułów spożywczych niezgodny z przepisami unijnymi Przychody - studium przypadku11.Czy opłata rezerwacyjna za pobyt w hotelu stanowi przychód 12.Rozliczenie CIT 13.Opodatkowanie VAT 14.Sposób księgowania Koszty - studium przypadku15.Czy kary umowne mogą być kosztem uczestnika konsorcjum16.Rozliczenie CIT 17.Opodatkowanie VAT 18.Ewidencja w księgach rachunkowych Controlling19.Jak wdrożyć system controllingu strategicznego20.Rodzaje controllingu 21.Analiza konkurencji 22.Technika scenariuszy 23.Analiza SWOT 24.Cykl życia produktu 25.Zrównoważona karta dokonań26.Korzyści zrównoważonej karty dokonań27.Cele i mierniki a zrównoważona karta dokonań28.Monitorowanie odchyleń wskaźników29.Zintegrowane zarządzanie ryzykiem jest możliwe30.Istota zintegrowanego zarządzania ryzykiem 31.Początki wdrażania systemu 32.Identyfikacja ryzyka 33.Ryzyko – co z nim zrobić 34.Skutek i prawdopodobieństwo35.Mapa ryzyka 36.Wykorzystanie mapy ryzyka 37.Sprawne zarządzanie ryzykiem Kapitał38.Całkowite koszty inwestycji w analizie finansowej39.Definicja projektu 40.Analiza finansowa 41.Wybór stopy dyskontowej42.Struktura analizy finansowej 43.Całkowite koszty inwestycji 44.Nakłady na środki trwałe 45.Koszty rozruchu 46.Zmiany w kapitale obrotowym 47.Wartość rezydualna inwestycji 48.Całkowite koszty i przychody operacyjne w analizie finansowej projektu49.Koszty operacyjne 50.Przychody Koszty51.Rachunek kosztów zmiennych w przedsiębiorstwie52.Istota rachunku kosztów zmiennych Monitorowanie wyniku finansowego53.Zarządzanie gotówką przez odpowiednie monitorowanie zapasów 54.Zarządzanie zapasami w magazynie Klasyfikacja zapasów – lepsze zarządzanie55.płynnością finansową 56.Wskaźniki nie zawsze pomagają 57.Wysokie zapasy – co z nimi zrobić 58.Prognoza sprzedaży wpływa na wartość zapasów 59.Struktura czasu utrzymywania zapasów 60.Wskaźnikowa analiza zapasów 61.Ukryte koszty zapasów 62.Rotacja zapasów a rabat za zwiększone zamówienie 63.Ograniczanie zapasów – czy jest niebezpieczne 64.Zapasy kluczowe 65.Zagraniczne lokaty bankowe 66.Informacja do NBP 67.Zawiadomienie urzędu skarbowego 68.Zezwolenia i zgłoszenia 69.Warunki dokonywania przelewów 70.Wymogi banku zagranicznego 71.Sposób przekazywania danych do NBP72.Podwójne opodatkowanie 73.Zamknięcie zagranicznego rachunku bankowego74.Opłacalność zagranicznych lokat75.Ryzyko i koszty76.Jednolity obszar płatności 77.Przelew zagraniczny 78.Polecenie zapłaty 79.Płatności kartowe 80.Wydatki i zobowiązania – zagrożenia dla firmy81.Najniższe wpływy to zagrożenie dla terminowości wydatków82.Źródła wpływów 83.Zobowiązania handlowe 84.Prognoza przepływów pieniężnych 85.Analiza przepływu rachunków pieniężnych 86.Analiza wskaźnikowa87.Zagrożenia związane z wydatkami i zobowiązaniami  Podatki88.Wartość otrzymanego barteru wyznacza podstawę opodatkowania 89.Transakcja barterowa nie jest opodatkowana 90.Podstawą opodatkowania barteru jest wartość rynkowa 91.Barter fakturujemy na ogólnych zasadach 92.Faktura nie wpływa na powstanie obowiązku podatkowego 93.Ustalenia umowne mogą kształtować obowiązek podatkowy 94.Zasady Incoterms wskazują dokonanie dostawy 95.Przekazanie towaru przewoźnikowi to dostawa towaru 96.Instalacja urządzeń wymaga protokołu końcowego 97.Wykonanie usługi wyznacza moment rozliczenia VAT 98.Warto potwierdzać wykonanie usługi protokołem 99.Okresy rozliczeniowe wskazują obowiązek podatkowy 100.Ustawa przewiduje wyjątki… 101.Otrzymanie zaliczki oznacza konieczność rozliczenia VAT 102.Nie każda zaliczka z VAT103.Wystawienie faktury może wyznaczać obowiązek podatkowy 104.Treść faktury zaliczkowe