Karta Nauczyciela od A do Z, wydanie wrzesień 2014 r.

Autor: Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY:   TERMINARZ ZADAŃ NA WRZESIEŃ 2014 ROKU 1.Zadania dyrektora 2.Zadania kadrowo – płacowe   AKTUALNOŚCI KADROWE 3.Ograniczenie zastosowania Karty Nauczyciela w placówkach doskonalenia nauczycieli 4.Do 31 sierpnia 2020 r. do nauczania języka obcego w przedszkolu wystarczy jego znajomość na poziomie podstawowym 5.Pierwszy urlop dla poratowania zdrowia po 7 latach nieprzerwanej pracy na pełen etat 6.Bezpłatne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o wolontariuszu 7.Zmiana przepisów o umowach na czas określony jeszcze w tym roku   PRAKTYKI SZKOLNEJ 8.Brak podpisu pod dokumentami konkursowymi nie może być przyczyną odrzucenia kandydatury danej osoby na stanowisko dyrektora   PORADY KADROWE – NAUCZYCIELE AWANS ZAWODOWY 9.Nie każda wada w akcie nadania stopnia powoduje jego nieważność   CZAS PRACY 10.Nauczyciela obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy   STOSUNEK PRACY 11.Badania lekarskie i szkolenie okresowe z zakresu bhp nauczyciela przeniesionego do innej szkoły zachowują ważność 12.Kwalifikacje do zatrudnienia na stanowisku opiekuna szkolnego centrum multimedialnego i informacyjnego zależy od jego statusu prawnego 13.Kwalifikacje nauczyciela do nauczania przedmiotów teoretycznych i praktycznych przedmiotów z branży ekonomiczno-handlowej 14.Wychowawca świetlicy nie ma prawa do dodatku funkcyjnego 15.Za to samo przewinienie nie nakłada się kary porządkowej i nie wszczyna się postępowania dyscyplinarnego   URLOPY 16.Nauczyciel zatrudniony do końca zajęć powinien otrzymać ekwiwalent za urlop 17.Urlop wychowawczy rozpoczęty po wakacjach kończy się 31 sierpnia   PORADY KADROWE – PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI STOSUNEK PRACY 18.Nie ma obowiązku udzielania odpowiedzi na sprzeciw organizacji związkowej w sprawie zwolnienia pracownika 19.Okres wypowiedzenia umowy można wydłużyć na korzyść pracownika 20.Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy przesłane przez pracownika e-mailem jest wadliwe, ale skuteczne 21.Pomoc nauczyciela to stanowisko niepedagogiczne 22.Skierowanie na badania po zgłoszeniu chęci powrotu do pracy po urlopie rodzicielskim 23.Spośród różnych, pokrywających się okresów zwiększających urlopowy staż pracy wlicza się najkorzystniejszy dla pracownika 24.Warunki umowy o pracę można zmienić w trybie porozumienia stron 25.W świadectwie pracy wpisuje się faktyczny wymiar urlopu, nawet gdy pracownik przed porzuceniem pracy wykorzystał go w zwiększonym wymiarze   URLOPY 26.Warunkiem udzielenia urlopu po chorobie trwającej ponad 30 dni nie jest przedstawienie zaświadczenia lekarskiego z badań okresowych   PORADY PŁACOWE FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 27.W przypadku szkół będących podatnikami VAT dokumentem zmniejszającym należności z tytułu usług jest faktura korygująca 28.Wynajem szkolnego korytarza do celów sportowych objęty jest podstawową 23% stawką podatku od towarów i usług 29.Zbycie środka trwałego z majątku szkoły może się odbyć na podstawie zasad ustalonych przez organ prowadzący   WYNAGRODZENIA I DODATKI 30.Do zaszeregowania płacowego bierze się pod uwagę najwyższy posiadany poziom wykształcenia 31.Odprawa za zwolnienie z przyczyn organizacyjnych nauczyciela zatrudnionego w niepełnym wymiarze godzin zależy od stanu zatrudnienia w szkole   NARZĘDZIA KADROWE 32.ZALICZANIE PRACY NA ROLI DO STAŻU PRACY W PRAKTYCE   WZORY DOKUMENTÓW, PISM, WNIOSKÓW 33.NAGRODA ZA OSIĄGNIĘCIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NAUCZYCIELA   TEMATY NUMERU 34.PRACA W GOSPODARSTWIE ROLNYM A PRACOWNICZY STAŻ PRACY
Wyślemy Ci maila, gdy książka pojawi sie w sprzedaży

Brak ofert. Niedługo mogą się pojawić, zajrzyj tutaj za jakiś czas.

Praca zbiorowa - inne e-booki

E-booki podobne do "Karta Nauczyciela od A do Z, wydanie wrzesień 2014 r."