ISBN:9788327238573

Przyczyny nieskutecznosci metod zwalczania bezrobocia w województwie podkarpackim

Autor: Gabriela Róg

Wydawnictwo: Self Publishing

 

Bezrobocie stanowi rangę podstawowego problemu w naszym kraju. Praktycznie nie ma takiego środowiska, w którym nie można byłoby znaleźć osoby poszukującej pracy.

Województwo podkarpackie jest regionem, na którym zjawisko bezrobocia występuje w znacznie mniejszej skali w porównaniu do innych regionów, jednak rodzaj tego zjawiska i charakter gospodarki sprawiają, że jest to rynek bardzo trudny.

Wydarzenia na rynku pracy odzwierciedlają, bowiem kondycje gospodarczą kraju czy regionu. Poprawa trudnej sytuacji, głównie przez ograniczenie bezrobocia, jest zadaniem priorytetowym dla władz i instytucji zajmujących się tym problemem, zarówno na szczeblu krajowym, jak i regionalnym.

Różnorodne uwarunkowania a zwłaszcza poziom bezrobocia jest ważnym elementem oceny rozwoju społecznego - gospodarczego kraju czy regionu. Skuteczność programów ograniczenia wielkości oraz ujemnych ekonomicznych i społecznych skutków bezrobocia powinna być skorelowana z konkretnymi regionalnymi potrzebami i możliwościami, dlatego w przeciwdziałaniu bezrobociu dużą rolę powinny spełniać różnorakie metody zapobiegania temu zjawisku skierowane do regionalnych rynków pracy.

Stąd też celowe staje się ich właściwe rozpoznanie na przyjętym do badań obszarze. Znaczenie przeciwdziałania bezrobociu staje się poważnym zadaniem badawczym, podjętym w tej pracy.

Przedmiotem niniejszej pracy jest określenie przyczyn nieskuteczności metod zwalczania bezrobocia w województwie podkarpackim. Analiza obejmuje zakres czasowy od 1999 - 2005 roku. Wyniki badań zaprezentowano w formie opisowej, w postaci tabel i wykresów.

Wybór tematu pracy uzasadniam względami teoretyczno-poznawczymi oraz praktycznymi. Problematyce związanej z bezrobociem poświecono już wiele uwagi. Mnie zainteresował aspekt problemu w postaci metod przeciwdziałania bezrobociu - przede wszystkim aktywnych możliwości zwalczania bezrobocia. Uważam, że mają one ogromny wpływ na kształt bezrobocia i szansę zmniejszania jego rozmiarów w województwie podkarpackim.

Formułuję hipotezę, że procesy społeczno - gospodarczego rozwoju województwa podkarpackiego wywierają istotny wpływ na skuteczność metod zwalczania bezrobocia w tymże regionie.

Z uwagi na to, iż zjawisko bezrobocia jest przedmiotem zainteresowań wielu dyscyplin naukowych, w pierwszym rozdziale pracy przedstawiono sposoby definiowania pojęcia bezrobocia jak i inne definicje bezpośrednio związane z tym zjawiskiem. Również zaprezentowano możliwości klasyfikowania bezrobocia, warunki i przyczyny powstawania, konsekwencje bezrobocia oraz podstawowe regulacje prawne związane z bezrobociem pozwalające określić, czy sposób percepcji tegoż zjawiska ulęgał zmianie oraz w jakim kierunku szły ewentualne przemiany.

Kolejny fragment pracy związany jest z różnymi sposobami zwalczania bezrobocia zarówno od strony aktywnej polityki rynku pracy jak też i pasywnej. Ze względu na przedmiot pracy interesowano się zwłaszcza tymi przemianami, które zaszły i nadal zachodzą w dziedzinie przeciwdziałania bezrobociu.

W dalszej części pracy poszukiwano uwarunkowań wpływających na regionalny rynek pracy. Przedstawiono ogólną sytuację społeczno - gospodarczą województwa podkarpackiego, główne czynniki wpływające na poziom bezrobocia w regionie. Kolejny rozdział pracy dotyczy poszukiwań badawczych w zakresie struktury bezrobocia w regionie podkarpackim. Analizowano ją zarówno pod względem wieku, wykształcenia, płci, stażu zawodowego, czasu pozostawania bez pracy oraz bezrobotnych z prawem do zasiłku.

W ostatnim fragmencie pracy przeprowadzono ilościową i jakościową analizę wybranych metod zwalczania bezrobocia w województwie podkarpackim, oceniono wydatki przeznaczane na przeciwdziałanie pogłębianiu się tegoż zjawiska. Sformułowano także wnioski końcowe.

W pracy wykorzystano dostępną literaturę przedmiotu, czasopisma naukowe oraz informację internetową.

 

Wyślemy Ci maila, gdy książka pojawi sie w sprzedaży

Brak ofert. Niedługo mogą się pojawić, zajrzyj tutaj za jakiś czas

Gabriela Róg - inne e-booki

E-booki podobne do "Przyczyny nieskutecznosci metod zwalczania bezrobocia w województwie podkarpackim"