ISBN:9788327800312

Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo prywatne międzynarodowe. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Prawo o aktach stanu cywilnego. Księgi wieczyste i hipoteka. Kodeks spółek handlowych

Autor: Opracowanie zbiorowe

Wydawnictwo: Lexis Nexis

Oddawany do rąk Czytelników zbiór przepisów obejmuje:
K.C., K.P.C., K.R.O., P.P.M., K.S.C., A.S.C., K.W.H., K.S.H., P.U.N.
K.P.C. – ostatnie zmiany są m.in. związane z nową ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, wdrażającą do polskiego prawa dyrektywę 2011/7/UE z 16 lutego 2011 r., a nowe przepisy mają dyscyplinować kontrahentów do stosowania krótkich terminów zapłaty i poprawić sytuację wierzycieli.
K.S.C. – ostatnia zmiana jest związana z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego orzekającego, że regulacja, która w postępowaniu nieprocesowym wszczętym z urzędu nie przewiduje zwrotu opłaty od skargi na postanowienie referendarza są-dowego uwzględnionej z innego powodu niż oczywiste naruszenie prawa, jest niezgodna z Konstytucją RP.
K.S.H. – ostatnie zmiany wynikają z istotnych zmian w ustawie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a po-wodują m.in., że podwyższenie kapitału w związku z łączeniem albo podziałem spółki nie może zostać zarejestrowane, jeżeli  emitent nie przedstawi oświadczenia zarządu, że memorandum informacyjne zostało prawidłowo opublikowane zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej.
P.U.N. – ostatnie zmiany wynikają z konieczności dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego w przedmiocie umożliwienia zwolnienia od kosztów sądowych dłużnikom (w tym spółkom z ograniczoną odpowiedzialnością) w postępowaniu upadłościowym.
Skorowidze do Kodeksów oraz tytuliki towarzyszące poszczególnym artykułom ustaw znacznie ułatwiają korzystanie ze zbioru.
Stan prawny na 1 maja 2013 roku.
Zmiany, które weszły w życie między 15 stycznia 2013 r. a 1 maja 2013 r., oznaczono tekstem pogrubionym, natomiast wszystkie zmiany, które wejdą w życie po 1 maja 2013 r., oznaczono tekstem pogrubionym i mniejszym stopniem pisma.
Wyślemy Ci maila, gdy książka pojawi sie w sprzedaży

Brak ofert. Niedługo mogą się pojawić, zajrzyj tutaj za jakiś czas

Opracowanie zbiorowe - inne e-booki