Przedmiotem opracowania jest system prawny ochrony przyrody w Polsce. W części pierwszej przedstawiono rozwój historyczny unormowań prawnych tej dziedziny: od regale łowieckiego w czasach Piastów, przez akty I Rzeczypospolitej, ustawy z lat 1934, 1949 i 1991, aż po aktualnie obowiązującą ustawę z roku 2004. W części drugiej zostały omówione problemy europejskiego systemu obszarów Natura 2000, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa w aspekcie ochrony środowiska.

W książce czytelnik będzie mógł znaleźć odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

● Czy i w jakim stopniu uzasadnione są obawy, że troska o obszary europejskie spycha na daleki plan tradycyjne polskie instytucje prawne ochrony przyrody?

● Czy leśnictwo jest nadal naturalnym sojusznikiem ochrony przyrody, czy też zachodzą między nimi konflikty wymagające rozwiązania środkami prawnymi?

● Co oznacza określenie łowiectwa jako elementu ochrony środowiska przyrodniczego i jakie są tego konsekwencje?

● Czy stanowiące element racjonalnej gospodarki rybackiej dążenie do wykorzystania produkcyjnych możliwości wód da się pogodzić z ochroną ryb i innych organizmów wodnych oraz ochroną naturalnych konkurentów rybaka?

Autor uwzględnił w swoich rozważaniach akty prawa międzynarodowego i unijnego, a także niektóre rozwiązania prawa czeskiego i słowackiego. Wzbogacił je również o omówienie poglądów doktryny, wnioski de lege lata i de lege ferenda oraz obszerną bibliografię.

Publikacja stanowi cenne źródło informacji dla urzędników administracji rządowej i samorządowej odpowiedzialnych za ochronę środowiska, osób zajmujących się leśnictwem, łowiectwem i rybactwem oraz wszystkich zainteresowanych prawem ochrony przyrody.

Wojciech Radecki – profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik wrocławskiego Zakładu Zagadnień Prawnych Kształtowania i Ochrony Środowiska

Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk; autor lub współautor ponad 160 książek i ponad dwóch tysięcy innych publikacji z dziedziny prawa środowiska i prawa karnego.