„Książka «Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych – wybrane zagadnienia» przedstawia zagadnienia specyficzne dla jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych zakładów budżetowych i jednostek budżetowych. Autorka przygotowała niniejszą publikację mając na uwadze tych wszystkich, którzy chcą się zapoznać z tajnikami tego rodzaju rachunkowości i którzy tę wiedzę chcą usystematyzować.
Celem opracowania jest przedstawienie ważnych zagadnień rachunkowości budżetowej ujętych w formie teoretycznej, zilustrowanych licznymi schematami i przykładami liczbowymi.
Opracowanie składa się z 8 rozdziałów. W rozdziale pierwszym przedstawiono wybrane problemy finansów publicznych, zwrócono uwagę na funkcje finansów publicznych, kierunki ich zmian oraz dyscyplinę finansów publicznych i odpowiedzialność za jej naruszenie.
Istotę budżetu państwa i budżetu jednostek samorządu terytorialnego ujęto w rozdziale drugim.
Rozdział trzeci poświęcono tematyce dotyczącej ogólnych zadań i zasad rachunkowości budżetowej. W tym rozdziale omówiono zakres i zasady rachunkowości budżetowej. Przedstawiono w nim również ważne zagadnienia dotyczące klasyfikacji budżetowej i zakładowego planu kont.
Specyfikę rachunkowości jednostek budżetowych omówiono w rozdziale czwartym. Zwrócono w nim uwagę na dochody, wydatki, koszty i przychody jednostek budżetowych.
Piąty rozdział obejmuje specyfikę rachunkowości samorządowych zakładów budżetowych. Ukazano w nim czynniki wpływające na wynik finansowy samorządowych zakładów budżetowych. Przedstawiono również sposób rozliczenia zakładu budżetowego z budżetem oraz przedstawiono plan finansowy zakładu budżetowego.
Ważnym obszarem rachunkowości budżetowej jest sprawozdawczość budżetowa i finansowa. Tej tematyce poświęcony jest rozdział szósty. Ukazano w nim rodzaje i zasady sporządzania sprawozdań.
Rozdział siódmy poświęcono zagadnieniom związanym z budżetem zadaniowym jako ważnym instrumentem rachunkowości budżetowej.
Rozdział ósmy jest rozdziałem praktycznym, w którym na przykładzie konkretnej gminy dokonano analizy jej dochodów i wydatków za okres czteroletni.
Autorka ma nadzieję, że książka ujmująca wybrane zagadnienia rachunkowości budżetowej spotka się z życzliwym przyjęciem osób zainteresowanych tą problematyką. Książka przeznaczona jest dla wszystkich studentów szkół ekonomicznych” – wstęp do książki