Słowo „bezpieczeństwo” jawi się w dzisiejszej, XXI wiecznej, rzeczywistości jako tzw. słowo „klucz”. Nie trudno dostrzec, że w nowym, pod względem jakościowym i strukturalnym, świecie, który z determinacją podąża w kierunku wypracowania ponadnarodowego - globalnego systemu bezpieczeństwa, napotkać można na cały szereg realnych i potencjalnych zagrożeń. Dotyczą one bezwzględnie każdej płaszczyzny życia. Ich rodzaj i natężenie uzależnione są od pozycji politycznej, potencjału gospodarczego, społecznego, możliwości technologicznych aż po geograficzne usytuowanie danego państwa. Oprócz tych tradycyjnie istniejących już zagrożeń natury militarnej wzmogły się a niekiedy nawet pojawiły też nowe jakościowo wyzwania o charakterze pozamilitarnym tj. klęski żywiołowe i ekologiczne, kryzysy ekonomiczne, niekontrolowane migracje czy konflikty religijne. Paradoksalnie, niektóre z nich, choć klasyfikowane są do grupy niebezpieczeństw „niemilitarnych” ściśle powiązane są z agresją, przemocą i walką zbrojną.