Artykuły zebrane w niniejszym tomie zostały napisane przez psychologów reprezentujących różne specjalności. Niektóre artykułu zostały napisane przez specjalistów i przedstawicieli innych dyscyplin naukowych, jak socjologia czy medycyna. Podzielone zostały one na siedem grup tematycznych. W grupie pierwszej znalazły się artykuły przedstawiające zarówno uniwersalny wymiar tego zjawiska, jak i jego współczesne cechy charakterystyczne. W grupie drugiej zebrane zostały artykuły pokazujące wyzwanie, jakie rzuca jednostkom i społeczeństwom współczesna ekonomia i polityka gospodarcza. Artykuły te omawiają kwestie ekonomii, biedy i wykluczenia społecznego zarówno w wymiarze warunkujących je mechanizmów psychologicznych, jako i społeczno- -ekonomicznych. W grupie trzeciej omawiane są coraz bardziej katastrofalne skutki w wymiarze jednostkowym, społecznym i międzynarodowym turbulencji na rynku pracy. W części czwartej znalazły się artykuły omawiające problemy demograficznej związane ze starze- niem się społeczeństw w perspektywie mechanizmów i skutków psychologicznych. W części piątej zamieszczone zostały artykuły pokazujące skalę psychologiczną, społeczną i międzynarodową problemu współczesnej „wędrówki ludów”. W szóstej grupie tematycznej przedstawiono problemy wyłaniających się nowych zagrożeń cywilizacyjnych, jakimi są różne formy terroryzmu. W ostatniej grupie tematycznej zebrano artykuły przedstawiające możliwe środki zaradcze, pozwalające na radze- nie sobie z zaistniałymi już trudnościami, a także mogące przygotowywać obronę przed niekorzystnymi efektami rozwoju cywilizacji.