XXI wiek zmienił świadomość zarówno zwykłych ludzi jak i menedżerów biznesu i polityków na całym świecie. Postępująca globalizacja, rozwój Internetu i sieci komórkowych doprowadziły do zatarcia pojęć „daleki” i „bliski”. Obecnie to co kiedyś wydawało się „dalekie” jest na „wyciągnięcie” dłoni – możemy na takim samym poziomie współpracować z partnerami naukowymi i biznesowymi, zarówno ze swojego miasta, województwa, jak i z całego kraju oraz kontynentu, czy też nawet świata. Człowiek przestał być ograniczony w rozwoju, obecnie tylko od niego zależy, czy coraz to bardziej postępującą globalizację wykorzysta z korzyścią dla siebie i kraju, czy też „zamknie się szczelnie w skorupie” i będzie się przyglądał temu procesowi obojętnie z zewnątrz.

Utrzymywanie bliskich kontaktów z przedstawicielami innych państw, często też innych kultur może być pożyteczne dla obydwu stron relacji, konieczne jest jednak poznanie warunków, w których taka osoba lub organizacja funkcjonuje m.in. kultury kraju, systemu: społecznego, politycznego, prawnego i zasad funkcjonowania krajowej gospodarki. Dzięki posiadaniu wiedzy z tego zakresu, możliwa stanie się efektywna współpraca, zarówno biznesowa, naukowa jak i pomiędzy jednostkami.

W celu ułatwienia nawiązywania interakcji z partnerami z innych państw oddajemy w ręce Czytelników drugi tom serii monograficznej: International Business and Politics. Celem każdego tomu będzie przybliżenie Czytelnikom społeczno – kulturowych, politycznych, ekonomicznych i prawnych uwarunkowań funkcjonowania wybranych państw. Ukazane zostaną interakcje pomiędzy strategicznymi decyzjami podejmowanymi przez rządzących, wydarzeniami politycznymi na arenie krajowej jak i międzynarodowej a rozwojem gospodarki. Dzięki takiemu spojrzeniu na problemy polityki i biznesu Czytelnik będzie mógł zrozumieć znaczenie myślenia interdyscyplinarnego i globalnego w tworzeniu dobrobytu narodów oraz wykorzystać wiedzę w tworzeniu efektywnej współpracy międzynarodowej.

Praktycy biznesu dzięki lekturze monografii będą mogli zadać sobie pytania ułatwiające rozwój: „Jakie czynniki pozaekonomiczne doprowadziły do osiągnięcia takich wskaźników ekonomicznych przez wybrane kraje i zagraniczne przedsiębiorstwa”; „Czy czynniki pozaekonomiczne wpłyną na wskaźniki ekonomiczne działań naszych jak i partnerów biznesowych krótkotrwale, czy też długotrwale”; „Jak mocno państwo oddziaływuje na gospodarkę w wybranych państwach” „Jak duże ryzyko w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa poza granicami kraju niosą ze sobą potencjalne kryzysy wewnętrzne”; „Czy w przypadku wystąpienia kryzysu na terenie państwa, do którego wchodzimy z naszą ofertą możemy liczyć na pomoc państwa”; „Jak do tej pory takie państwo radziło sobie z przezwyciężaniem kryzysów, czy było zupełnie niezaradne i niewydolne i pozwalało na jego eskalację, czy też potrafiło zatrzymać jego rozwój i stworzyć pewnego rodzaju bufor bezpieczeństwa dla biznesu – zarówno lokalnego jak i zagranicznego”; „W jaki sposób prowadzić negocjacje biznesowe w innych państwach”; „W jaki sposób pozyskiwać zasoby siły robaczej w innym państwie”; „Czy współpracując z przedsiębiorstwami z wybranego państwa będziemy mogli nie tylko pozyskać innowacyjne produkty, ale także innowacyjną technologię i patenty”; „Co pozwoliło osiągnąć sukces zagranicznym firmom – jakie działania organizacyjne zastosowane przez nie można byłoby wdrożyć także w naszych przedsiębiorstwach”. Wymienione pytania to tylko ułamek tych, które przedstawiciele polskiego biznesu powinni zadawać wchodząc na rynki zagraniczne. Docenienie czynników pozaekonomicznych: społeczno – kulturowych, politycznych i prawnych oraz ich wpływu na funkcjonowanie przedsiębiorstwa stanie się podstawą przetrwania organizacji w XXI wieku.Z kolei wchodzenie na wiele różnych rynków zagranicznych umożliwi rozwój takiej organizacji w perspektywie długofalowej – wiele polskich przedsiębiorstw przez lata wchodziło tylko i wyłącznie na znane (w swoim mniemaniu) rynki państw byłego bloku wschodniego nie biorąc pod uwagę relacji pomiędzy nimi, mogących powstać na ich terytorium sytuacji kryzysowych (np. Ukraina, Gruzja) oraz ich relacji z mocarstwem regionalnym (Rosja) i jego stosunkiem do polskich przedsiębiorstw. Obecnie takie przedsiębiorstwa funkcjonują na granicy opłacalności – polski rynek jest zbyt mały, aby w całości wchłonąć ich produkty a wschodni rynek przynosi tylko straty. Dzięki poznaniu wspomnianych już interdyscyplinarnych, wielowymiarowych uwarunkowań wchodzenia na rynki nowych, często odległych państw łatwiejsze stanie się osiągnięcie sukcesu przez polskie firmy w handlu międzynarodowym.Drugi tom serii to kontynuacja tematyki przedstawionej w tomie pierwszym. Zostanie w nim ukazana specyfika izraelskiej gospodarki i polityki. Od pierwszego dnia istnienia (1948) Izrael funkcjonuje w warunkach permanentnego kryzysu militarnego, wpływającego bezpośrednio na wszystkie strategiczne sfery życia kraju (polityczno – prawne, ekonomicznej i społeczno – kulturowej). Warunki te wymusiły na rządzących opracowanie innowacyjnych strategii dostosowanych do panujących w kraju warunków. Dzięki nim funkcjonowanie w kryzysie stało się możliwe, a sam stan kryzysu uznawany jest za normalny. Najbardziej reprezentatywnym przykładem takich działań jest efektywność funkcjonowania izraelskiej gospodarki, która mimo licznych kryzysów należy do jednych z najbardziej stabilnych oraz najszybciej rozwijających się w ostatnim dziesięcioleciu.Najważniejszym celem tomu jest ukazanie roli kryzysu arabsko – żydowskiego w kształtowaniu współpracy międzynarodowej izraelskich przedsiębiorstw oraz wykorzystaniu przez nie współpracy z izraelską diasporą w Stanach Zjednoczonych w celu budowania innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy, która ma wpływać na budowę potęgi kraju, a co za tym idzie na skuteczne odstraszanie potencjalnych wrogów.