Monografia stanowi drugi tom badań wielu Autorów z różnych ośrodków
akademickich w zakresie gospodarki, zarządzania i szeroko pojętych innowacji.
Stanowi zarówno teoretyczne, jak i praktyczne odniesienie do problematyki
nauk ekonomicznych.
W pierwszych dwóch rozdziałach podjęto tematykę zarządzania zasobami
ludzkimi. Przez zarządzanie zasobami ludzkimi powinno się rozumieć zbiór
działań powiązanych z pracownikami organizacji, ukierunkowanych
na uzyskanie celów organizacji, jak również na rozwój pracowników.
Pierwszy rozdział definiuje pojęcie oraz określa cele i zakres zarządzania
zasobami ludzkimi wraz z opisem optymalnej polityki kadrowej w organizacji.
Natomiast celem drugiego rozdziału było przedstawienie korelacji zachodzącej
pomiędzy zachorowalnością na depresję, a warunkami pracy wynikającymi
z nieodpowiedniego zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji oraz
wskazanie społecznych skutków tej zależności.
Trzeci rozdział monografii dotyczy aspektów zarządzania wartością
przedsiębiorstwa. Celem tego rozdziału była chęć ukazania wpływu
wykorzystania franczyzowego modelu rozwoju na wartość przedsiębiorstwa.
Ze względu na złożoność relacji franczyzowych badanie tego wpływu napotyka
wiele ograniczeń i utrudnień. Badanie przeprowadzono na danych empirycznych
spółek notowanych na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych
w Warszawie, wchodzących w skład Indeksu sektora handlu detalicznego,
z wykorzystaniem wskaźnika ekonomicznej wartości dodanej (EVA).
Kolejny blok tematyczny zawierający cztery rozdziały dotyczy gospodarki
w miastach. W czwartym rozdziale monografii omówiono specjalne strefy
ekonomiczne jako czynnik rozwoju gospodarczego miast. Poddano analizie
uwarunkowania prawne funkcjonujące w ramach specjalnych stref
ekonomicznych oraz przedstawiono studium przypadku na przykładzie strefy
ekonomicznej w Katowicach i Częstochowie. W ramach kolejnego rozdziału
przedstawiono ekonomiczne czynniki, które warunkując decyzje
zakupowe konsumentów w odniesieniu do produktów żywnościowych.
Określono czynniki ekonomiczne odnoszące się do nabywcy, które
wpływają na poziom zakupów oraz ich strukturę wartościową.
W pracy zwrócono uwagę na proces podejmowania decyzji zakupu dóbr

i usług ze szczególnym uwzględnieniem mikroekonomicznych
determinant nabywcy.
W kolejnych dwóch rozdziałach autorzy przedstawili analizę ekonomiczną
i znaczenie współczesnego zarządzania w logistyce. Logistyka miejska niesie
za sobą koszty komunikacji indywidualnej oraz grupowej. Prawidłowa wizja
i analiza opłat komunikacyjnych stanowi podstawę decyzji związanych
z uwarunkowaniami wewnątrz zurbanizowanych okręgów. W ramach pracy
przedstawiono studium przypadku analizy ekonomicznej dla działalności
Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu
Przemysłowego w mieście Katowice w latach 2008 – 2014. Natomiast kolejny
rozdział dotyczy zarządzania logistycznego w sferze prywatnej i przedstawia
istotność outsourcingu dla przedsiębiorstw. Współcześnie wiele firm korzysta
z usług outsourcingowych. Usługi te wykonywane są przez zewnętrzne
podmioty gospodarcze. Głównym powodem korzystania z usług
outsourcingowych jest konieczność redukcji kosztów z jednoczesną możliwością
przeniesienia odpowiedzialności związanej z wykonywaniem określonych usług
lub zadań.
Następne dwa rozdziały podejmują problematykę szeroko pojętych
innowacji i ich znaczenia dla gospodarki. W pierwszym z nich celem badań jest
poznanie wpływu wzrostu innowacyjności na dynamikę zatrudnienia w Polsce.
Jest to istotny problem badawczy, bowiem na rynku pracy obserwuje się brak
dopasowania wiedzy, umiejętności i kompetencji potencjalnych pracowników
z umiejętnościami i kwalifikacjami, na które występuje zapotrzebowanie
w gospodarce. Niedopasowanie to wywołuje szereg niekorzystnych zmian
i skutków, przede wszystkim w postaci braku zatrudnienia, co z kolei może
powodować frustracje, zmniejszenie dochodów, czy występowanie patologii
społecznych. Drugi rozdział przedstawia dane empiryczne dotyczące
innowacyjności polskich przedsiębiorstw na tle innych państw europejskich.
Dodatkowo ukazuje stosowane metody poszukiwania innowacji oraz znaczenie
poszczególnych źródeł informacji w działalności innowacyjnej polskich
przedsiębiorstw. Bowiem współczesne firmy muszą stawiać czoła ogromnym
wyzwaniom, które wynikają z coraz to gwałtowniejszych zmian rynkowych
napędzanych przez globalizację i wprowadzanych innowacji.
W ramach następnych dwóch rozdziałów niniejszej monografii podjęto
popularną współcześnie tematykę odnawialnych źródeł energii oraz możliwe do
wykorzystania w jej produkcji odpowiednie odpady. Celem pierwszego
opracowania jest przybliżenie informacji na temat odnawialnych źródeł energii
(OZE) na podstawie przeglądu literatury i aktualnych doniesień naukowych.
Głównymi celami w zakresie rozwoju odnawialnych źródeł energii w ramach
polityki energetycznej Polski do 2030 roku będzie wzrost udziału odnawialnych
źródeł energii w finalnym zużyciu energii oraz zwiększenie wykorzystania
biopaliw II generacji. W drugim opracowaniu dokonano klasyfikacji
i charakterystyki odpadów, które mogą stanowić źródło energii. Na podstawie
danych statystycznych przedstawiono informacje dotyczące selektywnych
zbiórek odpadów w wybranych województwach i zbiorczo w całej Polsce.
Podjęte tematy mają ogromne znaczenie z jednej strony dla ochrona środowiska,
a z drugiej dla gospodarek całego świata, bowiem dostęp do źródeł energii
niewątpliwie stanowi jeden z podstawowych czynników rozwoju
gospodarczego.
Kolejny blok tematyczny w monografii dotyczy działań marketingowych
zarówno w sferze publicznej, jak i prywatnej. W pierwszym z opracowań
ukazano znaczenie działań marketingowych na zarządzanie uczelnią wyższą.
W kolejnej pracy zwrócono uwagę na istotę i wpływ tzw. kompetencji miękkich
na możliwość realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju. W następnym
rozdziale monografii określono wewnętrznych i zewnętrznych odbiorców
jednostek samorządu terytorialnego w koncepcji marketingu miejsca. Natomiast
ostatnie dwa rozdziały w monografii stanowią analizę badawczą dotyczącą
stosowanych podejść marketingowych w branży usług komunalnych w Polsce.