Zachodzące obecnie w Polsce zmiany w zakresie procesów demograficznych, kulturowych, związanych z rodziną, rynkiem pracy czy edukacją i wychowaniem, skłaniają do refleksji nie tylko na temat samych trendów, lecz także prognoz i możliwych działań profilaktycznych, prewencyjnych i pomocowych. Publikacja porusza kwestie, które są niezwykle istotne zarówno z poznawczego, jak i praktycznego punktu widzenia. Autorzy podejmują najbardziej aktualne problemy społeczne, dzielą się swoimi doświadczeniami, przybliżają dobre praktyki, a także zakreślają obszary ewentualnych zmian i prezentują nowe rozwiązania (...). Mamy nadzieję, że zebrany materiał – teoretyczny, empiryczny oraz praktyczny – okaże się inspirujący dla przedstawicieli służb społecznych: pracowników socjalnych, asystentów rodziny, kuratorów, doradców zawodowych czy wychowawców. Do jego lektury zachęcamy także studentów pracy socjalnej, polityki społecznej, pedagogiki społecznej, socjologii czy psychologii. To oni w przyszłości będą odpowiedzialni za kształtowanie i wdrażanie programów profilaktycznych i pomocowych dotyczących poruszonych w publikacji kwestii. Ze Wstępu