wiatowy kryzys finansowy lat 20072009 oraz towarzyszący mu kryzys gospodarczy wpłynęły na ożywienie dyskusji wokół sposobu prowadzenia polityki stabilizacyjnej przez państwa narodowe. Aktywność rządów wielu krajów w minimalizowaniu negatywnych skutków tych kryzysów, wywołała krytykę poglądów nurtu liberalnego, dominującego w teorii i praktyce polityki gospodarczej praktycznie od lat 70. XX wieku. Odżyła koncepcja powrotu do nurtu interwencjonistycznego polityki gospodarczej, nawiązującego do teorii keynesowskiej. W tym kontekście, opracowanie ma na celu zapoznanie czytelników z wielowymiarowymi aspektami modelu współczesnej makroekonomicznej polityki stabilizacyjnej. Dla zrozumienia złożoności uwarunkowań współczesnej polityki stabilizacyjnej zaproponowano niekonwencjonalną metodę, wynikającą z zastosowania makroekonomicznych modeli równowagi krótkookresowej w wersji komputerowej. W prezentowanych modelach przyjęto, że opisywane w nich współzależności występujące w gospodarce mają charakter liniowy, poddano też analizie te powiązania z zastosowaniem odpowiednich równań oraz w formie grafi cznej w ramach poszczególnych modeli. Zastosowane podejście umożliwia przedstawienie w przystępny sposób zarówno uwarunkowania, jak i alternatywne warianty polityki stabilizacyjnej, adekwatne wobec problemów wyrażonych w dwóch grupach modeli gospodarki: zamkniętej i otwartej oraz w kompleksowym modelu małej gospodarki otwartej. W publikacji omawiane problemy przedstawiono zarówno z punktu widzenia teoretycznego, jak i praktycznego, z zastosowaniem wersji komputerowych odpowiednich modeli gospodarki narodowej. Każdy rozdział kończy zestaw symulacji z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel do samodzielnego przeanalizowania, pozwala to na praktyczną weryfi kację stopnia opanowania omawianych problemów.