„Książka profesora Jerzego J. Wiatra nie ogranicza się do rejestracji i opisu faktów, ale stanowi próbę budowy teorii. Autor przedstawia paradygmaty wykorzystywane w literaturze światowej do wyjaśniania mechanizmów upadku komunistycznych reżimów autorytarnych i na tym tle formułuje własną propozycję. Podkreśla w niej znaczenie «brzemienia historii», zróżnicowania politycznych form realizacji idei komunistycznych, sposobu upadku tych reżimów, pierwszych wyborów konstytucyjnych jako czynników tłumaczących dyferencjację trajektorii rozwoju politycznego poszczególnych państw pokomunistycznych. (…)
Z uwagi na walory dydaktyczne (systematyka pracy, klarowność wywodu) książka może stanowić wartościowy podręcznik do wykładanego na wielu uniwersytetach przedmiotu: Systemy polityczne Europy Środkowej i Wschodniej, zwłaszcza że jest pierwszą monografią autorską (podręczniki będące dotąd w użyciu są pracami zbiorowymi).”

(fragment recenzji wydawniczej prof. dr. hab. Andrzeja Antoszewskiego)