Budownictwo zawsze było szczególną branżą, jeśli chodzi o rozliczenie VAT. Wynika to głównie z konieczności uwzględnienia wielu wyjątków od zasad ogólnych. Firmy budowlane, rozliczając VAT od sprzedaży robót budowlanych, wyznaczają moment powstania obowiązku podatkowego na dwa sposoby, w zależności od tego, czy odbiorcą usługi jest inny przedsiębiorca czy osoba prywatna. W ostatnim czasie wyznaczanie daty powstania tego obowiązku dodatkowo komplikuje fakt przyjmowania przez organy podatkowe, że o dacie wykonania usługi nie przesądza już data podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. W konsekwencji także termin zafakturowania usługi budowlanej nie rozpoczyna swego biegu od daty podpisania protokołu. To nie wszystkie problemy, jakie pojawiają się przy rozliczaniu VAT w budownictwie.