ISBN:9788374409612

Przewodnik po zmianach przepisów 2016/2017 dla księgowych i kadrowych z sektora publicznego

Autor: INFOR PL SA

Wydawnictwo: INFOR

Oszczędzasz: 30%

Komplet informacji o zmianach przepisów z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości i klasyfikacji budżetowej, finansów publicznych, podatków, samorządów, oświaty, pomocy społecznej, zamówień publicznych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, znowelizowanych na przełomie 2016/2017 r. W jednym miejscu zostały zebrane wszystkie informacje o nowelizacjach przepisów istotnych dla rozliczeń jednostek sektora finansów publicznych.

Zmiany przepisów zostały przedstawione w unikalnej, tabelarycznej formule. Publikacja zawiera:

 • tabelaryczne zestawienie treści przepisu przed i po nowelizacji
 • wyjaśnienia i komentarze ekspertów do każdego zmienionego przepisu 

  W Przewodniku zostały ujęte następujące przepisy:

RACHUNKOWOŚĆ, SPRAWOZDAWCZOŚĆ, KLASYFIKACJA BUDŻETOWA

Ustawa o rachunkowości

Rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

Rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej

Rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

 

FINANSE PUBLICZNE

 • Ustawa o finansach publicznych

OŚWIATA

 • Karta Nauczyciela
 • Ustawa o systemie oświaty
 • Ustawa o systemie informacji oświatowej
 • Prawo o szkolnictwie wyższym
 • Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

POMOC SPOŁECZNA

 • Ustawa o pomocy społecznej
 • Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

SAMORZĄDY

 • Ustawa o samorządzie gminnym
 • Ustawa o samorządzie powiatowym
 • Ustawa o samorządzie województwa
 • Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
 • Ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi
 • Ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych
 • Ustawa o efektywności energetycznej
 • Ustawa o odnawialnych źródłach energii

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

 • Kodeks postępowania administracyjnego
 • Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

PODATKI

 • Ordynacja podatkowa
 • Ustawa o ewidencji podatników i płatników
 • Ustawa o VAT
 • Podatek dochodowy od osób prawnych 
 • Podatek od czynności cywilnoprawnych
 • Podatki i opłaty lokalne 
 • Podatek rolny 
 • Podatek leśny 
 • Ustawa o administracji podatkowej
 • Ustawa o kontroli skarbowej
 • Kodeks karny skarbowy
 • Ustawa o opłacie skarbowej

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 • Prawo zamówień publicznych

PRAWO PRACY

 • Kodeks pracy
 • Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • Ustawa o PIP
 • Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
 • Rozporządzenie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę w 2017 r.
 • Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 • Ustawa o pracownikach samorządowych
 • Ustawa o pracownikach urzędów państwowych
 • Ustawa o służbie cywilnej
 • Ustawa o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi
 • Ustawa o ZFŚS

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

 • Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych
 • Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
 • Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
 • Ustawa o emeryturach i rentach
 • Rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad ustalania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
 • Ustawa zasiłkowa
 • Ustawa emerytalna

Ustawa o świadczeniach rodzinnych

Najlepsza cena: IBUK
LUB
Wyślemy Ci maila, gdy cena książki będzie niższa, np.57 zł

Znaleziono 10 ofert ebooków od 72.24 zł

Formaty Cena Księgarnia
mobi epub pdf
87.72 zł litres.pl
pdf
od 4.92 zł
(dostęp online)
72.24 zł ibuk.pl
pdf
79.76 zł gandalf.com.pl
pdf
82.56 zł vagabook.pl
pdf
od 74.30 zł
(dla stałych klientów)
82.56 zł ebookpoint.pl
pdf
92.90 zł zinamon.pl
pdf
103.20 zł swiatebookow.pl
pdf
  61.92 zł
w programie Nexto Premium
103.20 zł nexto.pl
pdf
103.20 zł virtualo.pl
pdf
103.20 zł publio.pl

INFOR PL SA - inne e-booki

E-booki podobne do "Przewodnik po zmianach przepisów 2016/2017 dla księgowych i kadrowych z sektora publicznego"