Wykaz skrótów

Wstęp

Rozdział 1 Zagadnienia wprowadzające 1.1. Koncepcja mediacyjnego rozwiązywania sporów 1.2. Metodyka badań

Rozdział 2 Normatywny poziom gwarancji postępowania mediacyjnego Ustalenia terminologiczne 2.1. Instytucjonalizacja idei mediacji w sprawach karnych 2.2. Wybrane regulacje prawne dotyczące mediacji karnej w aspekcie międzynarodowym 2.3. Rozwój prawnej idei mediacji karnej w Polsce 2.4. Prawne ramy pojęcia i mechanizmu mediacji 2.5. Mediacja jako instytucja prawa 2.6. Instytucja mediacji a naczelne zasady procesowe — uwagi porządkujące 2.7. Miejsce mediacji pośród innych porozumień relewantnych dla procedury karnej 2.8 Znaczenie mediacji na gruncie prawa karnego materialnego

Rozdział 3 Struktura podmiotowa postępowania mediacyjnego (partycypanci mediacji) 3.1. Organy uprawnione do skierowania sprawy do mediacji 3.2. Strony dyskursu mediacyjnego 3.3. Mediator jako homo communicativus 3.4. Uczestnicy drugoplanowi (osoby wspierające)

Rozdział 4 Przebieg procedury zawierania konsensusu w dochodzeniu policyjnym 4.1. Inicjatywa mediacyjna 4.2. Informacja o prawie do mediacji 4.3. Zgoda na partycypację w sesji mediacyjnej 4.4. Właściwy moment kierowania sprawy do mediacji 4.5. Decyzja o skierowaniu sprawy do postępowania mediacyjnego 4.6. Zakres spraw kierowanych do mediacji (kryterium selekcyjne) 4.7. Przesłanki ujemne stosowania mediacji 4.8. Miejsce prowadzenia mediacji 4.9. Postępowanie mediacyjne sensu stricto 4.10. Sprawozdanie z mediacji 4.11. Czas trwania mediacji 4.12. Przerwanie mediacji 4.13. Wynik mediacji

Rozdział 5 Pragmatyczne aspekty stosowania mediacji w dochodzeniach policyjnych 5.1. Praktyka organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości 5.2. Efektywność mediacji — mierniki oceny potencjału

Rozdział 6 Zagrożenia, kierunki reform i perspektywy rozwoju mediacji — próba analizy systemowej 6.1. Główne problemy rozwoju mediacji na etapie dochodzenia policyjnego 6.2. Możliwości bardziej efektywnego wykorzystania mediacji w dochodzeniach policyjnych, kierunki zmian 6.3. Trendy oraz prognozy dynamiki i kierunków rozwoju mediacji

Wnioski końcowe i postulaty de lege ferenda Bibliografia