Wprowadzenie/Foreword

ASPEKTY PRAWNE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO/LEGAL ASPECTS OF ROAD TRAFFIC SAFETY

Agnieszka Choromańska O zagrożeniach wynikających z kumulacji ról procesowych pokrzywdzonego i świadka w sprawach o wypadki drogowe. Zarys problemu/ On the risks due to the cumulation of procedural roles of the victim and witness in traffic accident cases. Outline of the problem

Anna Kalisz Karnoprawna ochrona bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Uwagi na tle nowelizacji kodeksu karnego oraz innych ustaw z 23 marca 2017 roku/ Penal law protection of road safety. Commentary against the background of the amendment of the Penal Code and other acts of March 23, 2017

Marta Królewska, Winicjusz Filipow Sytuacja prawna analizatorów wydechu a bezpieczeństwo w ruchu drogowym/Current legal situation of breathalysers and traffic road safety

Agnieszka Sadło-Nowak Wykroczenie spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym/Causing a threat of road safety

Dorota Mocarska Wypadek komunikacyjny w ujęciu prawnokarnym/Traffic accidents in terms of criminal law

Mateusz Kosmol Odpowiedzialność cywilna za szkody w urządzeniach bezpieczeństwa ruchu drogowego na autostradach i drogach krajowych — tradycyjne ujęcie a nowatorski typ umowy Performance-based contract/Civil liability for damages to road safety devices on motorways and national roads — traditional concept versus innovative performance-based contract

Łukasz Foryś Podstawy pełnienia służby na drodze/Basics of police service on the road

Adam Maliński Zatrzymanie prawa jazdy — wybrane problemy prawne/Disqualification from driving – selected legal problems

INFRASTRUKTURA DROGOWA/ROAD INFRASTRUCTURE

Bogdan Chmieliński Najechanie na drzewo jako przyczyna wypadków w miastach i powiatach województwa warmińsko-mazurskiego/Crashing into a tree as a cause of accidents in towns and counties of Warmińsko-Mazurskie region

Janusz Gierszewski, Bogdan Bajorski Bezpieczeństwo na autostradzie i drodze ekspresowej — wybrane problemy/Safety on motorways and dual carriageways — selected issues

Adam Czyżewski, Jacek Galas, Leszek Kornalewski, Tadeusz Kryszczyński, Dariusz Litwin, Jacek Malasek, Jerzy Mikucki, Barbara Rymsza, Piotr Wikliński SPIK — Inteligentne skrzyżowanie przyjazne kierowcom/SPIK — Motorist-friendly intelligent intersection

Leszek Kornalewski, Adam Czyżewski, Dariusz Litwin Wybrane propozycje zmian warunków technicznych pionowych znaków drogowych, w tym wprowadzenie oznakowania eksperymentalnego/Selected suggestions of changes to technical conditions of vertical road signs, including the introduction of experimental road signs

Tomasz Plewa Multimedialna mapa lokalizacji wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym zaistniałych na drogach województwa opolskiego/Interactive road accident map showing fatal accidents on the roads of Opole Region

WIELOWYMIAROWOŚĆ KSZTAŁTOWANIA BEZPIECZEŃSTWA NA DRODZE/MULTIDIMENSIONALITY OF SHAPING ROAD TRAFFIC SAFETY

Marian Cieślarczyk Czy można „budować dom bez fundamentów”? — czyli o ukrytym czynniku bezpieczeństwa ruchu drogowego/Is it possible to ‘build a house without foundations’? — i.e. about a hidden traffic safety factor

Zbigniew Kazimierz Mikołajczyk, Anna Maria Reszke Poziom bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Polsce w latach 2012–2016/Level of road traffic safety in Poland between 2012 and 2016

Łukasz Hołtyn Udział policji w poprawie bezpieczeństwa na drogach/Police involvement in improving safety on roads

Jakub Zaręba Policja jako jeden z podmiotów realizujących zadania na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym/Police as one of authorities responsible for road safety

Maciej Januszkiewicz, Adam Krampichowski Kształtowanie bezpieczeństwa podczas transportowania materiałów niebezpiecznych na tle logistycznych zadań Policji/Building safety when transporting hazardous materials against the background of police support services’ tasks

Andrzej Pogorzelski Kształcenie w zakresie problematyki bezpieczeństwa ruchu drogowego/ Training in road traffic safety issues

Andrzej Urban Symulator kierowania pojazdami uprzywilejowanymi podczas działań typowych i ekstremalnych/Simulator for driving emergency vehicles during typical and extreme operations

Marcin Płotek Bezpieczeństwo w ruchu drogowym w Polsce Ludowej na przykładzie Komendy Wojewódzkiej MO w Olsztynie/Road traffic safety in People’s Republic of Poland — on the example of the Regional Citizens’ Militia Headquarters in Olsztyn

Zakończenie/Conclusion

Bibliografia/References

Notki o autorach/About the authors