Rozdział 1. Bezpieczeństwo pieszych jako element systemu bezpieczeństwa ruchu drogowego 1.1. Sytuacja problemowa 1.2. Rodzaje zagrożeń pieszych w ruchu drogowym 1.3. Skala zdarzeń drogowych z udziałem pieszych w Polsce 1.4. Okoliczności sprzyjające zagrożeniom pieszych w ruchu drogowym

Rozdział 2. Systemowe podejście do bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce 2.1. Ujęcie bezpieczeństwa w ruchu drogowym 2.2. Systemowe podejście do zarządzania bezpieczeństwem w ruchu drogowym 2.3. Czynniki wpływające na bezpieczeństwo pieszego w ruchu drogowym 2.4. Podmioty zapewniające bezpieczeństwo ruchu drogowego

Rozdział 3. Działania Policji w zapewnieniu bezpieczeństwa ruchu drogowego 3.1. Policja jako podmiot czuwający nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu na drogach 3.2. Priorytety komendanta głównego Policji jako element poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym 3.3. Polska Policja w ramach europejskiej współpracy 3.4. Wybrane przepisy ruchu drogowego państw europejskich dotyczące relacji pieszy — kierujący 3.5. Uprawnienia policjanta w związku z czuwaniem nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu na drodze 3.6. Wybrane działania Policji na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Rozdział 4. Doskonalenie działań Policji na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym 4.1. Zmiany w organizacji i funkcjonowaniu służby ruchu drogowego 4.2. Postulowane zmiany w zakresie naboru i szkolenia policjantów pełniących służbę na drogach 4.3. Niezbędny zakres uprawnień w zakresie współdziałania z innymi podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo ruchu drogowego 4.4. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym jako obszar działań profilaktycznych