ISBN:9788374838504

Prawo administracyjne

Autor: Robert Suwaj, Izabela Kraśnicka

Wydawnictwo: C. H. Beck

Ze wstępu:

"Niniejsza publikacja zawiera prace przygotowane głównie przez studentów i opiekunów Centrum Informacji Administracyjnej (CIA) - koła naukowego, działającego w Wyższej Szkole Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku. W ramach prowadzonych zajęć ze studentami, mamy na co dzień do czynienia z problemami w funkcjonowaniu instytucji publicznych różnego kalibru. Przyznać muszę na wstępie, że koncepcja opracowania nie miała w założeniu stworzyć jakiejś jednolitej całości. Trudno zresztą w dobie dzisiejszego skomplikowania przepisów prawa publicznego stworzyć w ramach jednego tomu spójną koncepcję nawet jedynie wybranego obszaru działania administracji publicznej. Postanowiliśmy więc zaproponować czytelnikom wybór - z jednej strony - najciekawszych, a z drugiej strony - najczęściej pojawiających się zagadnień problemowych, licząc na zrozumienie odbiorcy i - być może - wstęp do dyskusji na temat praktyki funkcjonowania podmiotów sfery prawa publicznego.

Zaprezentowane zostały zarówno kwestie o charakterze informacyjnym, jak np. "becikowe" dla osoby przebywającej za granicą czy też cofnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych lub organizacja procesji kościelnej na drodze publicznej. Zdarzają się jednak także zagadnienia trudne, a zarazem ciekawe. Jednym z nich jest problem podniesiony przez Annę Pieczywek w opracowaniu pt. Wyłączenie z produkcji rolniczej gruntu pod budowę budynku gospodarczego. Autorka zwraca uwagę na istotę problemu - omawiając go na konkretnym przykładzie rozwiązywanej sprawy - iż zgodnie z art. 7 ust. 2 o ochronie gruntów rolnych i leśnych, przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne gruntów rolnych stanowiących użytki klas I-III, jeżeli ich zwarty obszar projektowany do takiego przeznaczenia przekracza 0,5 ha - wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi. A contrario zaś - przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne gruntów rolnych klas I-III jeżeli ich obszar nie przekracza 0,5 ha - nie wymaga uzyskania zgody ministra. Dodatkowo zauważa, że ustawodawca - w przedmiocie powyższych okoliczności - nie stosuje żadnych obostrzeń w zakresie nierolniczego i nieleśnego wykorzystania gruntu rolnego.

Innym ciekawym przypadkiem opisanym przez studentów - członków CIA, jest kwestia możliwości utworzenia straży gminnej dla dwóch sąsiadujących gmin. Wiesław Zawadzki i Maciej Szafraniec, na co dzień strażnicy Straży Miejskiej w Białymstoku, pokazali istniejące w regulacjach prawnych możliwości stworzenia wspólnej straży gminnej w sytuacji, w której mieszkańcy dużego miasta, korzystają z terenów rekreacyjnych usytuowanych na terenie sąsiadującej gminy. W opisanym przypadku istniała uzasadniona wątpliwość, czy władze gminy mogą wraz z władzami miasta stworzyć wspólną straż gminną, a także czy np. można połączyć straż już istniejącą na obszarze jednej gminy z zupełnie nową. Autorzy zaproponowali też formę porozumienia, która ułatwia możliwość powstania i skutecznego stosowania takiej konstrukcji.

Inne ciekawe zagadnienia poruszone w opracowaniach studentów to m.in.: problem postępowania z nienależnie pobranymi świadczeniami rodzinnymi oraz sposoby dochodzenia świadczeń alimentacyjnych od dłużników zamieszkałych za granicą, czy też wpływ zawieszenia działalności gospodarczej na obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne przez przedsiębiorców.

Część zawierająca rozważania teoretyczne, przygotowana przez opiekunów zawiera również problematykę dość różnorodną, choć została zilustrowana przykładami, co niewątpliwie wpłynąć powinno na lepszy odbiór kwestii trudnych, jak chociażby problem proporcjonalności rozwiązań w ustawie o ochronie przyrody czy też legalności i legalizmu działań administracji publicznej. Na szczególną uwagę zasługuje publikacja dr Piotr Sitniewskiego pokazująca problem wzajemnych zależności pomiędzy dyrektywami tajemnicy skarbowej a zasadami dostępu do informacji publicznej. Zapraszamy do lektury licząc na pozytywny odbiór. Jednocześnie pozostajemy wdzięczni za wszelkie uwagi."

 

dr Robert Suwaj
- opiekun Centrum Informacji Administracyjnej

 Seria składa się z 5 tomów, a każdy tom podzielony jest na 4 zasadnicze części.

  • Pierwsza część, wspólna dla całej serii, przedstawia zasady funkcjonowania studenckich poradni, metody nauczania stosowane w poradniach oraz umiejętności jakie powinny posiąść studenci zajmujący się poradnictwem.
  • W drugiej części opisana jest metodologia prowadzenia zajęć w konkretnej sekcji poradni prawnej. W tej części znajdują się praktyczne wskazówki dotyczące sposobu pracy ze studentami w kontekście specyfikacji danej dziedziny prawa.
  • Część trzecia zawiera opisy najciekawszych spraw, z którymi zmierzyli się studenci w ramach działalności poradniczej. Zaprezentowany stan faktyczny poprzedza ocenę prawną danej sytuacji oraz charakterystykę działań podjętych przez poradnię w celu rozwiązania problemu i udzielenia klientowi porady prawnej.
  • Czwarta część to zbiór artykułów dotyczących wybranych zagadnień prawnych, które stały się przedmiotem zainteresowania pracowników naukowych oraz studentów w poszczególnych sekcjach poradni prawnej.

W skład serii wchodzą następujące tomy:

  1. Prawo cywilne.
  2. Prawo karne.
  3. Prawo pracy.
  4. Prawo administracyjne
  5. Varia.

Do lektury Biblioteki Studenckich Poradni Prawnych zachęcamy przede wszystkim studentów i pracowników naukowych zainteresowanych zasadami funkcjonowania studenckich poradni prawnych w Polsce, ale także prawników praktyków.

Wyślemy Ci maila, gdy książka pojawi sie w sprzedaży

Brak ofert. Niedługo mogą się pojawić, zajrzyj tutaj za jakiś czas