W warunkach globalizacji coraz większego znaczenia nabiera zdolność do konkurowania gospodarek europejskich, a najistotniejszym wymiarem konkurencyjności staje się innowacyjność. Wśród kluczowych obszarów wspierania innowacyjności gospodarek wymienia się coraz częściej zamówienia publiczne. Sektor publiczny jest o tyle ważnym czynnikiem innowacyjności, że reprezentuje stronę popytową, tzn. generuje zapotrzebowanie na innowacyjne produkty. Potrzebne i ważne dla rozwoju innowacyjnych zamówień publicznych są zarówno inicjatywy podejmowane na poziomie ogólnoeuropejskim, jak i programy pilotażowe realizowane zwłaszcza we współpracy transnarodowej. Duże znaczenie odgrywają też działania o charakterze edukacyjnym, badawczym i upowszechniającym. Przełamanie niechęci i podniesienie poziomu wiedzy obu stron rynku zamówień publicznych z pewnością uruchomi skuteczne bodźce do realizacji postępowań premiujących innowacyjność oferowanych rozwiązań. Próbę wypełnienia luki w tym zakresie stanowi niniejsza publikacja.