Realizacja projektów staje się codziennością coraz większej liczby przedsiębiorstw. Zarządzanie projektami, wydzielone z głównego nurtu zarządzania przedsiębiorstwem, jest więc intensywnie rozwijającą się dziedziną. Podobnie jak w zakresie zarządzania nastąpiło uszczegółowienie zarządzania projektami, tak w zakresie controllingu pojawiła się potrzeba opracowania zasad controllingu projektów i controllingu w przedsiębiorstwach zarządzanych przez projekty. Niniejsza książka stanowi próbę uzupełnienia luki w dziedzinie rozwiązań dotyczących controllingu projektów.

Szczegółowo omówiono w niej:
  • zakres controllingu w przedsiębiorstwach zarządzanych przez projekty z uwzględnieniem poziomu pojedynczego projektu, portfela projektów i przedsiębiorstwa jako całości
  • problemy sterowania wynikiem finansowym projektu z zastosowaniem analizy trendów, odchyleń od budżetu projektu, metody wartości zarobionej oraz project scorecard
  • premiowanie osób uczestniczących w projekcie
  • problematykę tworzenia portfeli projektów oraz sterowania wykorzystaniem zasobów
  • kwestie zaangażowania kapitału w realizację projektów i kreowania wartości dla akcjonariuszy na poziomie projektów
  • specyfikę zagadnień rachunkowości finansowej wynikającą z realizacji kontraktów długoterminowych
  • wykorzystanie koncepcji zarządzania bez budżetów (beyond budgeting)