ISBN:9788376207360

Grzywna samoistna w stawkach dziennych

Autor: Wojciech Dadek

Wydawnictwo: LexisNexis

Grzywna samoistna w stawkach dziennych pierwsze od wprowadzenia w Polsce systemu stawek dziennych jako modelu orzekania grzywny opracowanie poświęcone problematyce grzywny samoistnej jako kary za przestępstwo. Zawiera omówienie zagadnień związanych z orzekaniem oraz wykonywaniem grzywny według systemu stawkowego, a także tendencji polityki karnej w zakresie stosowania tej kary.
W pracy przedstawiono kwestie związane z wymiarem grzywny dotyczące zasad określania liczby stawek dziennych oraz wysokości stawki. Został także omówiony normatywny model wykonywania grzywny, w szczególności regulacje dotyczące poszczególnych form wykonania tej kary. Aspekty normatywne poddano analizie w zakresie uregulowań zawartych w prawie karnym materialnym oraz wykonawczym, z koniecznym uwzględnieniem wybranych aspektów prawa karnego procesowego. Istotną cechą opracowania jest połączenie problematyki orzekania i wykonywania grzywny w płaszczyźnie normatywnej z ustaleniami dokonanymi na podstawie przeprowadzonych badań empirycznych dotyczących praktyki stosowania grzywny samoistnej w stawkach dziennych jako kary za wybrane rodzaje przestępstw zagrożonych sankcjami alternatywnymi. Dzięki temu możliwe było dokonanie analizy zarówno orzekania, jak i przebiegu wykonywania grzywny w ramach poszczególnych form wykonania tej kary.
Z uwagi na szeroki zakres omówionych w opracowaniu zagadnień książka adresowana jest zarówno do teoretyków, jak i praktyków prawa.
Wojciech Dadak jest doktorem nauk prawnych, adiunktem w Katedrze Kryminologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się kryminologiczną problematyką przestępczości gospodarczej, systemem prawnokarnych środków reakcji, w szczególności w zakresie przestępstw gospodarczych. Ponadto w kręgu jego zainteresowań znajdują się zagadnienia związane z wykonywaniem kar i środków karnych, a także problematyka funkcjonowania instytucji ochrony bezpieczeństwa publicznego. Jest autorem kilkudziesięciu prac z zakresu kryminologii, prawa karnego oraz prawa karnego wykonawczego. Był stypendystą Instytutu Maxa Plancka we Freiburgu.

 

Wyślemy Ci maila, gdy książka pojawi sie w sprzedaży

Brak ofert. Niedługo mogą się pojawić, zajrzyj tutaj za jakiś czas.