Celem książki jest próba wskazania uwarunkowań funkcjonowania jednostek sektora komunalnego, ze szczególnym uwzględnieniem opisu modelu organizacyjnego zarządzania przedsiębiorstwem komunalnym oraz przedstawienia wizji jako usystematyzowane wyobrażenie o pożądanych kierunkach rozwoju przedsiębiorstwa komunalnego. Natomiast celem metodycznym jest przygotowanie koncepcji badań diagnostycznych systemów zarządzania operacyjnego PK oraz wskazania kierunków ich doskonalenia. Istotnym wyróżnikiem sprawności systemu zarządzania są kompetencje kierownicze. Dla osiągnięcia celu badań wykorzystano liczne narzędzia analizy ekonomicznej i organizacyjnej oraz model biznesu, ciekawe poznawczo, nowe narzędzie koncepcyjne. Model biznesu w swej istocie określa: - sposób, w jaki kreowana jest wartość, - akcentuje holistyczne podejście do badania organizacji oraz jej funkcjonowania, - wskazuje na znaczącą rolę organizacji działań rozwojowych przedsiębiorstwa – jest narzędziem projektowania. Można zatem przyjąć, że model biznesu spełnia funkcję diagnostyczną i funkcję rozwojową przedsiębiorstwa oraz stanowi klamrę spinającą realizację ich funkcji głównych.