Cechą charakterystyczną komentarza jest ścisłe powiązanie analizy konstrukcji prawnej danej regulacji z jej praktycznym odzwierciedleniem w postaci orzecznictwa podatkowego i pism urzędowych. Rozważanie konkretnych regulacji ustawy oraz ich praktyczne odniesienie do orzecznictwa i pism urzędowych pozwoliło na sformułowanie także krytycznych uwag pod adresem niektórych przepisów, wraz z wnioskami co do ewentualnej rewizji danego unormowania.
Komentarz będzie przydatny w stosowaniu prawa podatkowego przez podatników i organy podatkowe, a także przez doradców podatkowych i inne osoby, które w praktyce ,,stykają’’ się z regulacją tzw. uproszczonych form opodatkowania. Rozważania zawarte w komentarzu mogą się także stać przydatne studentom oraz pracownikom naukowym.