Zaletą książki „Prawo pracy. Komentarz” jest to, że Autorka omawia nie tylko przepisy Kodeksu pracy, lecz także przepisy wszystkich aktów prawnych, do których Kodeks pracy się odwołuje, a więc ustaw i aktów wykonawczych określających prawa i obowiązki pracowników i pracodawców oraz postanowień układów zbiorowych pracy, regulaminów, porozumień i statutów.
W piątym wydaniu książki zostały uwzględnione liczne zmiany wprowadzone do Kodeksu pracy po 2009 r., które dotyczą m.in.: podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników i związanych z tym umów oraz świadczeń, zasad i terminów wydawania świadectwa pracy czy terminu wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego przez pracownika. Zasygnalizowano też zmiany w definicji osoby młodocianej, które wejdą w życie 1 września 2018 r.
W komentarzu zamieszczono wyciąg z ustawy z 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Komentarz zawiera również bogate orzecznictwo Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych, nierzadko wsparte fragmentami uzasadnień.
Publikacja została przygotowana z myślą o prawnikach praktykach. Pomocna będzie również pracodawcom. oraz studentom wydziałów prawa, którym powinna przybliżyć nie tylko teorię prawa pracy, lecz także pokazać jego praktyczne aspekty i zastosowanie w życiu.