Myślą przewodnią, która prowadziła autora podczas pisania tej pracy, było rozwinięcie metod wielokryterialnych tak, by mogły być pomocne w podejmowaniu decyzji o charakterze strategicznym, których przykładem są decyzje związane z innowacjami. Głównym celem opracowania jest wskazanie możliwości usprawnienia procesu innowacji w zakresie jakości podejmowanych decyzji. W przedstawionej pracy autor zawarł swoje propozycje rozwiązań wybranych problemów w zarządzaniu innowacjami. Otrzymane rezultaty otwierają widok na nowe obszary warte eksploracji.