Celem monografii jest diagnoza sytuacji i ocena krótkookresowych efektów pandemii COVID-19 dla gospodarki światowej. Horyzont czasowy analizy obejmuje głównie 2020 r. W prowadzonych badaniach zawartych w poszczególnych częściach publikacji wykorzystano najbardziej aktualne dostępne dane statystyczne i informacje, które częściowo obejmują też pierwszą połowę 2021 r. oraz okres bezpośrednio poprzedzający wybuch pandemii. W monografii dokonano przeglądu najnowszej literatury przedmiotu, dokumentów, raportów i wyników badań organizacji międzynarodowych. Do analizy wybrano natomiast najważniejsze zagadnienia, a w szczególności dotyczące ogólnej sytuacji w gospodarce światowej, funkcjonowania przedsiębiorstw jako podstawowych jej podmiotów, zmian w samym procesie globalizacji, przekształceń w międzynarodowych powiązaniach handlowych, rozwoju e-commerce i ogólnej cyfryzacji handlu, funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz rynku usług transportowych i światowego rynku energetycznego.