Podstawowym zamysłem niniejszej publikacji dotyczącej smart city jest analiza specyfiki procesów ekonomicznych i społecznych współczesnych miast, zachodzących w warunkach przełomu technicznego i technologicznego. Tym samym w monografii przyjęto trzy podstawowe pola zainteresowań dla analizy ekonomicznej miasta rozwijającego się w warunkach omawianego przełomu. Chodzi o perspektywy: gospodarki wiedzy, która determinuje zachowania użytkowników miast, nadając prym kategorii wiedzy; technologizacji usług publicznych i procesów biznesowych, determinujących nowe możliwości i wyzwania w zakresie kształtowania (się) struktur przestrzennych (fizycznych i wirtualnych) i prawidłowości ekonomicznych; porządku instytucjonalnego governance wyznaczającego standardy rządzenia i zarządzania procesami funkcjonowania i rozwoju miast. Wartością naukową, ale także dydaktyczną opracowania, jest próba poznawczej rewizji procesów istotnych współcześnie dla ekonomiki miasta jako nauki szczegółowej wobec ogromnego znaczenia pragmatycznego, jakie przypisuje się idei smart city. Książka ta może wypełnić lukę publikacyjną, która wynika z faktu, że większość opracowań na rynku polskim pokazuje istotę smart city w sposób selektywny lub narzędziowy, zastępujący niejednokrotnie wymiar teoriopoznawczy praktyką.